E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Prevalence of mucocutaneous findings in Celiac disease patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(4): 253-256 | DOI: 10.4274/turkderm.69875

Prevalence of mucocutaneous findings in Celiac disease patients

Derya Yayla1, Seray Külcü Çakmak1, Ferda Artüz1, Emine Tamer1, Tankut Köseoğlu2, Ahmet Yozgatlı2
1Ankara Numune Education And Research Hospital Dermatology Clinic
2Ankara Numune Education And Research Hospital Gastroenterology Clinic

Background and Design: Celiac disease is an immune-mediated enteropathy which develops as a result of exposure to gluten in food products in individuals with a genetic predisposition. Gastrointestinal and extra-gastrointestinal clinical findings can be seen in these patients.
An increased frequence of autoimmune diseases has been reported in patients with celiac disease.
Some dermatological diseases, such as dermatitis herpetiformis, vitiligo, psoriasis, alopecia areata and recurrent aphthous stomatitis have been reported to be more common among patients with celiac disease. However, there are no controlled studies on this subject. The aim of this study was to identify the mucocutaneous symptoms seen in celiac patients and to compare these findings with a control group.
Materials and Methods: Forty-nine celiac patients and 54 age-and sex-matched healthy volunteers were included in the study. In the patient group, celiac disease history, height and weight parameters, the medications of the patients, compliance to a gluten-free diet, concomitant skin disorders and additional illnesses were questioned; height and weight parameters, diagnosed illnesses, and medications were questioned in the control group. Dermatological analyses were performed in all participants.
Results: Mucocutaneous findings were found to be present in 38 patients (77.6%) in the celiac patient group and in 31 (57.4%) individuals in the control group. The presence of mucocutaneous findings in celiac patients was significantly more common than in the control group. While immune-mediated mucocutaneous diseases were detected in 8 celiac patients (16.3%), none of the individuals in the control group had immune-mediated mucocutaneous diseases and a statistically significant difference was found between the two groups.
Conclusion: In celiac patients, the frequency of immune-mediated mucocutaneous diseases and all mucocutaneous diseases were found to be increased. Therefore, we suggest that celiac disease patients should routinely be evaluated for concomitant skin diseases.

Keywords: Celiac disease, skin, mucosa

Çölyak hastalarında mukokütanöz bulguların sıklığı

Derya Yayla1, Seray Külcü Çakmak1, Ferda Artüz1, Emine Tamer1, Tankut Köseoğlu2, Ahmet Yozgatlı2
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği

Amaç: Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan bireylerde gıdalarda bulunan glutene bağlı gelişen, immün mekanizmaların aracılık ettiği bir enteropatidir. Hastalığın kliniğinde gastrointestinal ve gastrointestinal sistem dışı bulgular görülebilir. Çölyak hastalarında dermatitis herpetiformis, vitiligo, psoriasis, rekürren aftöz stomatit ve alopesi areata gibi bazı dermatolojik hastalıkların sıklığının arttığı bildirilmektedir. Ancak bu konuda yapılmış kontrollü çalışma mevcut değildir. Bu araştırma ile çölyak hastalarında görülen mukokütanöz bulguların belirlenmesi ve bu bulguların kontrol grubu ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 49 çölyak hastası ve kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyetleri uyumlu 54 sağlıklı gönüllü alındı. Hasta grubunda çölyak hastalığı hikayesi, boy ve kilo parametreleri, hastanın kullandığı ilaçlar, glutensiz diyete uyum, eşlik eden deri hastalığı ve ek hastalık öyküsü sorgulanırken; kontrol grubunda boy ve kilo parametreleri, ek hastalık öyküsü, kullandığı ilaçlar sorgulandı. Hasta ve kontrol grubundakimtüm katılımcıların dermatolojik muayeneleri yapıldı.
Bulgular: Çölyak hasta grubunda 38 hastada (%77,6), kontrol grubunda ise 31 hastada (%57,4) mukokütanöz bulgu tespit edildi. Çölyak hastalarında mukokütanöz bulgu varlığı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulundu. Yine her iki grup arasında immün aracılı mukokütanöz hastalık sıklığına bakıldığında çölyak hasta grubunda 8 hastada (%16,3) immün aracılı mukokütanöz hastalık saptanırken kontrol grubunda hiçbir hastada saptanmadı ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi.
Sonuç: Çölyak hastalarında immün aracılı mukokütanöz hastalıkların ve tüm mukokütanöz hastalıkların sıklığı artmış olarak saptanmıştır. Bu nedenle çölyak hastalarının eşlik edebilecek deri hastalıkları yönünden ayrıntılı değerlendirmelerinin yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, deri, mukoza

Derya Yayla, Seray Külcü Çakmak, Ferda Artüz, Emine Tamer, Tankut Köseoğlu, Ahmet Yozgatlı. Prevalence of mucocutaneous findings in Celiac disease patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(4): 253-256

Corresponding Author: Seray Külcü Çakmak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale