E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Autoimmune tyroidit with chronic idiopathic urticaria [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(4): 264-267

Autoimmune tyroidit with chronic idiopathic urticaria

Filiz Cebeci1, Elif Topçu2, Nahide Onsun2, Neslihan Kurtulmuş3, Ahmet Uras4
1S.s.k.vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği
2S.s.k. Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dermatoloji Kliniği
3S.s.k. Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü
4S.s.k. Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı

Background and design: The association of chronic urticaria with autoimmune thyroid disease has frequently been reported. However, this link was assumed in studies searching thyroid microsomal antibodies, which are less sensitive and less specific than thyroid peroxidase antibodies, moreover these studies did not use a control group. The aim of this study was to learn the extent of autoimmune thyroid disease in patients with chronic idiopathic urticaria (CIU). MATERIALS-METHODS: Thyroid function tests and thyroid autoantibodies were measured by chemiluminesscant immunometric assay respectively in 52 CIU patients and 40 age-and sex-matched healthy volunteers.
RESULTS: Autoimmune thyroiditis was detected in 23 (%44.2) CIU patients. 17 patients (%32,6) were found to have thyroglobulin antibodies (TG), 11 patients (%21,1) thyroidperoxidase antibodies (TPO) and 5 patients (% 9,6) both antibodies. Both antibodies were founded in only one control case (%2.5). The association was statistically significant (P< 0.01). Five (4 subclinic autoimmune thyroidit and 1 Graves disease) of 23 patients had thyroid dysfunction and the other eightheen cases were euthyroid.
CONCLUSION: The higher frequency of these antibodies in our patients, along with results from previously published data, suggest that this entity may reflect an autoimmune basis in some CIU patients. Thyroid function tests are not enough to rule out thyroid disease, and thyroid antibody tests should be carried out in all patients with CIU.

Keywords: Chronic idiopathic urticaria, autoimmune thyroiditis

Kronik İdyopatik Ürtiker ile Otoimmün Tiroidit Birlikteliği

Filiz Cebeci1, Elif Topçu2, Nahide Onsun2, Neslihan Kurtulmuş3, Ahmet Uras4
1S.s.k.vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2S.s.k. Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
3S.s.k. Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü
4S.s.k. Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı

Kronik ürtiker patogenezinde son zamanlarda kaydedilen ilerlemeler çoğu olguda otoimmün bir sebep olduğunu düşlündürmüştür. Tiroid otoimmünitesiyle birlikteliği destekleyen bulgular giderek artmaktadır. Bu birliktelik daha çok, tiroidperoksidaz (TPO) antikorlarından daha az sensitif ve spesifik olan tiroid mikrozomal (TMA) antikorlarını araştıran çalışmalarda gösterilmiştir. ilaveten sonraki çalışmalar TPO antikorlarını ölçmesine rağmen bir kontrol grubu da kullanmamışlardır. Çalışmamızda kronik idyopatik ürtikerli (KİÜ) hastalarda, hem daha spesifik antikorları araştırarak, hem de bir kontrol grubu oluşturarak otoimmün tiroid sıklığını yeniden gözden geçirmek amaçlandı. Sonuçlarımız daha spesifik antikorların ölçümü ve kontrol grubunun kullanımı ile Kİܒde
otoimmün tiroidit sıklığının önceki verilerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak tiroid fonksiyon testleri tiroid hastalığını dışlamak için yeterli değildir. Kİܒli bütün hastalarda tiroid antikor testleri yapılmış olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kronik idyopatik ürtiker, otoimmün tiroidit

Filiz Cebeci, Elif Topçu, Nahide Onsun, Neslihan Kurtulmuş, Ahmet Uras. Autoimmune tyroidit with chronic idiopathic urticaria. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(4): 264-267

Corresponding Author: Filiz Cebeci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale