E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The Prevalance of Diabetes in Psoriatic Patients Versus the Prevalance of Psoriasis in Diabetic Patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 12-14

The Prevalance of Diabetes in Psoriatic Patients Versus the Prevalance of Psoriasis in Diabetic Patients

Nahide Onsun1, Özlem Su1, Zahide Eriş1, Mihriban Davutoğlu2, Filiz Cebeci1, Mustafa Şenocak3
1Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Background and Design: Previous studies reported that there are some relations between psoriasis and the diabetes mellitus. However, incidence rates of diabetes mellitus in psoriasis and also incidence rates of psoriasis in diabetes mellitus are lacking.
Our aim was to assess and compare incidence rates of diabetes mellitus in patients with psoriasis and incidence rates of psorasis in diabetes mellitus and also evaluate the role of psoriasis as a risk factor for diabetes mellitus.
Material and Method: Four hundred eighteen patients with psoriasis and one hundred fifty four patients with diabetes were included. Blood glucose, oral glucose tolerance test (OGTT), glycolised hemoglobine (HbA1C) were performed in psoriatic patients and these results were consulted with diabetes clinic. Psoriasis screening by clinical history, dermatologic examination, skin biopsy; if it is necessary were held for patients with diabetes.
Results: Prevalance of diabetes was 9.3% in psoriatic patients; prevalance of psoriasis was 1.3% in diabetic patients. The proportion of diabetes was significantly higher in psoriatic patients compared to the proportion of psoriasis in diabetic patients (odds ratio (OR): 7.82, confidence interval (CI): 1.86-32.79, p=0.001). The age and sex-adjusted proportion of diabetes was significantly higher in psoriatic patients as compared the proportion of psoriasis in diabetic patients (OR: 18.35, p<0.001). Differences of mean duration of disease and mean PASİ (psorasis area severity index) were not significant between the psoriatic patients without diabetes mellitus and with diabetes mellitus.
Conclusion: Risk rate of diabetes is increased in psoriatic patients. Chronic inflammation may lead insulin resistance and diabetes. We think that development of diabetes in patients with psoriasis depends on chronic inflammation. Unfortunately we could not assess the role of therapeutical agents especially effect of potent corticosteroids in development of diabetes. Patients with
psoriasis should be closely followed up for type 2 diabetes mellitus and other metabolic disorders regardless of cause of these
disorders.

Keywords: Psoriasis, diabetes mellitus, prevalance

Psoriasisli Hastalarda Diyabet Görülme Sıklığına Karşılık Diyabetli Hastalarda Psoriasis Görülme Sıklığı

Nahide Onsun1, Özlem Su1, Zahide Eriş1, Mihriban Davutoğlu2, Filiz Cebeci1, Mustafa Şenocak3
1Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Psoriasis ile diyabet birlikteliği öteden beri kabul edilmesine karşın salt psoriasis diyabet ilişkisini araştıran çok az sayıda çalışma bulunmaktadır.Amacımız psoriasisli hastalarda diyabetes mellitus, diyabetes mellituslu hastalarda psorasis sıklığını değerlendirmek ve karşılaştırmak; aynı zamanda psorasisin diyabetes mellitusa predispozisyon yaratıp yaratmadığını araştırmaktı.
Gereç ve Yöntem: Dört yüz on sekiz psoriasis hastası ile yüz elli dört diyabet hastası çalışmaya alındı. Hastalar çalışma hakkında bilgilendirilip onam formları imzalatıldı. Psoriasisli hastalarda açlık kan şekeri (AKŞ), glikolize hemoglobin (HbA1C) ve oral glukoz tolerans testi (OGTT) ölçümleri yapıldı ve diyabet polikliniği ile konsülte edildi. Diyabet hastalarında ise öykü, dermatolojik muayene ve gerekli durumda deri biyopsisi ile psoriasis taraması yapıldı.
Bulgular: Psoriasisli hastalarda %9,3 oranında diyabete rastlanmasına karşılık diyabeti olanlarda %1,3 oranında psoriasis görüldü. Psoriasisli hastalarda diyabet görülme sıklığı, diyabetli hastalarda psoriasis görülme sıklığına göre anlamlı olarak yüksek bulundu (OR: 7,82, Cl: 1,86-32,79, p=0,001). Hasta grupları arasında yaş ve cinsiyet farklılıkları düzeltildikten sonra psoriasisli hastalarda diyabet görülme oranı, diyabetli hastalarda psoriasis görülme oranına göre anlamlı olarak yüksek saptandı (OR: 18,35, p<0,01). Diyabeti olmayan psoriasis grubu ile diyabeti olan psoriasis grubunun ortalama hastalık süreleri ve PAŞİ (psorasis alan şiddet indeksi) ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05).
Sonuç: Sonuçlarımız psoriasisli hastalarda diyabet riskinin arttığını gösterdi. Kronik inflamasyon insülin ilişkisinin tip 2 diyabet gelişimine zemin hazırladığı düşünülebilir.Ancak hastaların kullandığı tedavilerin özellikle potent steroidlerin tabloyu etkileyip etkilemediği konusunda yorum yapmak oldukça zor görünmektedir. Sebep ne olursa olsun psoriasisli hastalar tip 2 diyabet ve diğer metabolik bozukluklar yönünden yakından izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, diyabetes mellitus, sıklık

Nahide Onsun, Özlem Su, Zahide Eriş, Mihriban Davutoğlu, Filiz Cebeci, Mustafa Şenocak. The Prevalance of Diabetes in Psoriatic Patients Versus the Prevalance of Psoriasis in Diabetic Patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 12-14

Corresponding Author: Nahide Onsun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale