E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Relationship Between Atopy Patch Test with Foods and SCORAD [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 99-102 | DOI: 10.4274/turkderm.72623

Relationship Between Atopy Patch Test with Foods and SCORAD

Ali Kutlu1, Ersin Aydın2, Ercan Karabacak2, Sami Öztürk1, Seçil Aydınöz3, Oktay Taşkapan4, Bülent Bozkurt5
1Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department Of Allergy, Istanbul
2Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department Of Dermatovenerology, Istanbul
3Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department Of Pediatry, Istanbul
4Yeditepe University, Department Of Dermatovenerology, Istanbu
5Fatih University, Department Of Allergy, Ankara

Background and Design: The relationship between food and atopic dermatitis (AD) is controversial. Atopy patch test (APT) gained prominence due to low specificity of “fresh prick tests” (FPT) with foods, commonly late occurrence of lesions in AD and, thus, the inconsistencies in anamneses, and being the provocative tests time consuming and risky, as well as due to the role of T lymphocytes in the pathophysiology of the disease. In this study, we investigated the relationship of APT and FPT made with food with SCORAD index assessing the disease severity.

Materials and Methods: Forty-five children (21 males and 24 females) aged between 2-15 years who were diagnosed with AD in our outpatient clinic between May 2006 and May 2007 were included in the study. FPT and APT with eggs, milk and wheat flour were performed in all patients. The severity of illness was assessed using the SCORAD index. Statistical analysis was performed using SPSS version 11.0 for Windows. A p value of less than 0.05 was considered statistically significant.

Keywords: Atopic Dermatitis, Atopy patch test, Skin prick test, SCORAD

Besinlerle Yapılan Atopi Yama Testinin SCORAD İle İlişkisi

Ali Kutlu1, Ersin Aydın2, Ercan Karabacak2, Sami Öztürk1, Seçil Aydınöz3, Oktay Taşkapan4, Bülent Bozkurt5
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Allerji Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbuly
4Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul
5Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Allerji Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Besinlerle atopik dermatit (AD) kliniği arasındaki ilişki tartışmalıdır.Besinlerle yapılan “fresh prick testleri”nin (FPT) özgünlüğünün düşük olması, AD’de çoğunlukla lezyonların geç ortaya çıkması ve buna bağlı anamnezdeki tutarsızlıklar, provokasyon testinin zaman alıcı ve riskli olması, hastalığın fizyopatolojisinde T lenfositlerin oynamış olduğu rol, atopi yama testini (APT: “Atopy Patch Test”) ön plana çıkartmaktadır. Bu çalışmada besinlerle yapılan APT ve FPT’nin hastalığın ağırlığını yansıtan SCORAD indeksi ile olan ilişkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mayıs 2006-Mayıs 2007 tarihleri arasında polikliniğimizde AD tanısı alan, yaşları 2–15 yaş arasında 21’i erkek, 24’ü kız 45 hasta dahil edildi. Tüm hastalara yumurta, süt ve buğday unu ile FPT ve APT uygulandı. Hastalığın şiddeti SCORAD indeksi kullanılarak değerlendirildi. Çalışmanın istatistiksel analizinde SPSS sürüm 11.0. istatistik paket programı kullanıldı. P<0,05 ise istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Besinlerle yapılan FPT hastaların %32,5’inde pozitif, %67,5’inde negatif olarak bulundu. En yüksek besin FPT pozitifliği %20 ile buğday ununa karşı gözlendi. Besinlere karşı 21 (%56,8) hastada pozitif APT reaksiyonu vardı. Besinlerle en yüksek APT pozitifliği yumurtaya karşı (%54,1) gözlendi. SCORAD indeksi ile besin allerjenlerine karşı FPT pozitifliği arasında anlamlı ilişki gözlenmedi. Aynı şekilde besinlerle yapılan APT ile SCORAD indeksi arasında ilişki saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamızda besinlerle allerji testleri pozitifliklerinin AD’nin klinik şiddetini yansıtan parametrelerle ilişkisi gözlenmedi. Özellikle besin APT sonuçlarına göre eliminasyon diyeti kararı vermenin uygun olmadığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, atopi yama test, skin prick test, SCORAD

Ali Kutlu, Ersin Aydın, Ercan Karabacak, Sami Öztürk, Seçil Aydınöz, Oktay Taşkapan, Bülent Bozkurt. Relationship Between Atopy Patch Test with Foods and SCORAD. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 99-102

Corresponding Author: Ersin Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale