E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 219-221

Sneddon sendromunun patogenezinde antitrombin III' ün rolü

Melih Akyol1, Ertuğrul Bolayır1, Hulusi Keçeci1, Sedat Özçelik1, Şefik Dener1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar ve Nöroloji Anabilim Dalları

Sneddon sendromu serebrovasküler bozukluk ve livedo retikülarisle karakterize nadir bir nörodermatolojik hastalıktır. Etyolojisi bilinmemektedir. Antitrombin III trombini ve diğer pıhtılaşma faktörlerini inhibe etme yeteneğini arttıran bir plazma glikoproteinidir. Bu çalışmanın amacı sneddon sendromunun patogenezinde antitrombin III' ün rolünü araştırmaktı. 6 Sneddon sendromlu olgu, 6 serebral infarktlı (Sneddon sendromu olmayan) olgu ve 6 sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı. her hasta yaş ve cins açısından sağlıklı kontrollerle denkti. Sağlıklı kontroller hastane personelinden seçildi ve hiçbiri sistemik hastalık hikayesi vermiyordu. 18 olgudan venöz kan örnekleri alındı. sneddon sendromlu ortalama antitrombin III değeri: 115.33 ± 29.94, beyin enfarktları olan grupta, 90.57 ± 6.97, sağlıklı kontrollerde ise 94.0 ± 7.12 idi. Antitrombin III' ün kalitatif eksikliği Sneddon sendromunun patogenezinde bir rol oynayabilir.


Melih Akyol, Ertuğrul Bolayır, Hulusi Keçeci, Sedat Özçelik, Şefik Dener. Sneddon sendromunun patogenezinde antitrombin III' ün rolü. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 219-221
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale