E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Hand-Foot Syndrome Due to Capecitabine Therapy: Case Report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(3): 105-107

Hand-Foot Syndrome Due to Capecitabine Therapy: Case Report

Gökhan Uslu1, Göksun Karaman1, Meltem Uslu1, Ekin Şavk1, Neslihan Şendur1, Nezih Meydan2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Aydın, Turkey
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı, Aydın, Turkey

Hand-foot syndrome, also known as palmar-plantar dysestesia is a drug reaction which is characterized by dysestesia, erythema, and edema desquamation in palms of hands and soles of the feet. Cytarabine, doxorubicine, capecitabine, epirubicin, fluorodeoxyuridine, hydroxyurea, mercaptopurine, cyclophosphamide, docetaxel, vinorelbine and 5-FU are the drugs related with hand-foot syndrome. We report an 68 year old woman with breast carcinoma who developed diffuse erythematous and edematous plaques on her hands and feet due to capecitabine therapy.

Keywords: Hand-foot syndrome, capecitabine

Kapesitabin Tedavisi Alan Hastada Gelişen El-Ayak Sendromu

Gökhan Uslu1, Göksun Karaman1, Meltem Uslu1, Ekin Şavk1, Neslihan Şendur1, Nezih Meydan2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı, Aydın, Türkiye

Palmar plantar eritrodizestezi sendromu olarak da bilinen el-ayak sendromu, çeşitli kemoterapi ilaçlarının kullanımı sırasında oluşan bir ilaç reaksiyonudur. Palmar ve plantar bölgelerde çeşitli derecelerde dizestezi, eritem ve ödemle beraber deskuamasyon izlenir. El-ayak sendromuyla ilişkili ilaçlar; sitarabin, doksorubisin, kapesitabin, epirubisin, florodeoksiüridin, hidroksiüre, merkaptopürin, siklofosfamid, dosetaksel, vinorelbin ve 5-FU'i içermektedir. Bu yazıda meme karsinomu nedeniyle kapesitabin tedavisi almaktayken palmar ve plantar bölgelerde diffüz eritemli ve ödemli plaklar gelişen 68 yaşında kadın hasta bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: El-ayak sendromu, kapesitabin

Gökhan Uslu, Göksun Karaman, Meltem Uslu, Ekin Şavk, Neslihan Şendur, Nezih Meydan. Hand-Foot Syndrome Due to Capecitabine Therapy: Case Report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(3): 105-107

Corresponding Author: Gökhan Uslu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale