E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A study of biochemical factors and knowledge, attitude, and practice in patients with premature graying of hair [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(1): 1-8 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2024.75299

A study of biochemical factors and knowledge, attitude, and practice in patients with premature graying of hair

Kanchan Dhaka1, Sundeep Chowdhry1, Sarika Arora2, Paschal Dsouza1, Ipshita Bhattacharya1
1ESI-PGIMSR Hospital, Department of Dermatology, Venereology and Leprosy, New Delhi, India
2ESI-PGIMSR Hospital, Department of Biochemistry, New Delhi, India

Background and Design: Premature graying of hair (PGH) is a clinical entity with multiple ramifications such as low self- esteem, inferiority complex and may interfere with an individual’s social interaction capabilities and adversely affect the individual’s psychosocial health. This study aimed to investigate the biochemical factors and knowledge, attitude, and practice in patients with PGH.
Materials and Methods: A case control study including 75 cases and equal number of age and sex matched controls was conducted in a tertiary care hospital. Various epidemiological variables and biochemical parameters (vitamin B12, vitamin D, calcium, iron profile, lipid profile, thyroid hormones) were ascertained and compared between the cases and controls. The severity of graying was assessed using the Graying Severity Score, and a knowledge, attitude, and practice study was conducted by administering a pre-validated questionnaire to assess the impact on the quality of life of these affected individuals.
Results: Significant differences between cases and controls in the serum levels of biochemical parameters, namely Vitamin B12 (p=0.001), vitamin D (p=0.004), serum iron (p<0.001), ferritin (p<0.001) and total iron binding capacity, i.e TIBC (p=0.037) and thyroid hormones T4 (p=0.002) and thyroid stimulating hormone (p=0.041) was found. No correlation between PGH and serum calcium and lipid profile was derived. Also, a statistically significant difference was noted in the appetite pattern of cases and controls (p=0.003). Stress, smoking, altered sleep pattern and bowel habits were also more prevalent in cases as compared to controls. It was also noted that most study cases belonged to the lower middle class of the modified Kuppuswamy scale. The Knowledge, Attitudes, and Practices (KAP) study, which was extremely comprehensive and detailed in nature, showed that PGH significantly affects these patients’ quality of life.
Conclusion: The study reveals a strong association between PGH and deficiency of vitamin D, abnormal levels of vitamin B12, hypothyroidism and deranged iron profile, and altered appetite patterns. Along with this, the prevalence of stress, smoking, altered sleep patterns and bowel habits was also higher in PGH cases. Hence, all these parameters should be analysed in such patients. KAP analysis was a unique approach to studying common conceptions and practices in PGH cases and its’ psychological impact.

Keywords: Premature, grey hair, biochemical parameters, case control study, KAP analysis

Erken saç beyazlaması olan hastalarda biyokimyasal faktörler ve bilgi, tutum, uygulama çalışması

Kanchan Dhaka1, Sundeep Chowdhry1, Sarika Arora2, Paschal Dsouza1, Ipshita Bhattacharya1
1Dermatoloji, Veneroloji ve Lepra Bölümü, ESI-PGIMSR, Delhi
2Biyokimya Bölümü, ESI-PGIMSR, Delhi

Amaç: Erken saç beyazlaması (ESB), düşük benlik saygısı, aşağılık kompleksi gibi birçok sonucu olan ve bireyin sosyal etkileşim yeteneklerini etkileyebilen ve dolayısıyla bireyin psikososyal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilen klinik bir antitedir. Hindistan alt kıtasında ESB ile ilgili epidemiyolojik, araştırmacı ve psikanalitik çalışmaların azlığı nedeniyle, bu çalışma ESB olan hastalarda biyokimyasal faktörlerin rolünü belirlemek ve bilgi, tutum ve uygulamaları değerlendirmek için yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Üçüncü basamak bir hastanede 75 olgu ve eşit sayıda yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş kontrol içeren bir olgu kontrol çalışması yürütüldü. Çeşitli epidemiyolojik değişkenler ve biyokimyasal parametreler (vitamin B12, vitamin D, kalsiyum, demir profili, lipit profili, tiroid hormonları) tespit edildi ve bunlar olgular ve kontroller arasında karşılaştırıldı. Grileşmenin şiddeti, Graying Şiddet Skoru kullanılarak değerlendirildi ve bunun etkilenen bireylerin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmek için önceden doğrulanmış bir anket uygulanarak bir bilgi, tutum, uygulama çalışması yapıldı.
Bulgular: Olgular ve kontroller arasında vitamin B12 (p=0,001), vitamin D (p=0,004), serum demiri (p<0,001), ferritin (p<0,001), total demir bağlama kapasitesi (p=0,037) ve tiroid hormonları T4 (p=0,002) ve tiroid uyarıcı hormon (p=0,041) düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. ESB ile serum kalsiyum ve lipid profili arasında bir korelasyon elde edilmedi. Bununla birlikte, olgu ve kontrollerin iştah paterninde istatistiksel olarak anlamlı fark kaydedildi (p=0,003). Kontrollere kıyasla olgularda stres, sigara içme, değişen uyku düzeni ve bağırsak alışkanlıkları da daha yaygındı. Çalışma olgularının çoğunun değiştirilmiş Kuppuswamy ölçeğinin alt orta sınıfına ait olduğu da kaydedildi. Bilgi, Tutumlar ve Uygulamalar (KAP) çalışması ile ESB’nin bu hastaların yaşam kalitelerini önemli ölçüde etkilediği görüldü.
Sonuç: Çalışma, ESB ile vitamin D eksikliği, anormal vitamin B12 seviyeleri, hipotiroidizm ve dengesiz demir profili ve değişen iştah paternleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte stres, sigara içme, değişen uyku düzeni ve bağırsak alışkanlıkları da ESB olgularında daha yüksekti. Bu nedenle bu tür hastalarda tüm bu parametrelerin analiz edilmesi gerekmektedir. KAP analizi, ESB olgularındaki ortak anlayış ve uygulamaları ve bunların psikolojik etkilerini incelemek için benzersiz bir yaklaşımdı.

Anahtar Kelimeler: Erken, gri saç, biyokimyasal parametreler, olgu kontrol çalışması, KAP analizi

Kanchan Dhaka, Sundeep Chowdhry, Sarika Arora, Paschal Dsouza, Ipshita Bhattacharya. A study of biochemical factors and knowledge, attitude, and practice in patients with premature graying of hair. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(1): 1-8

Corresponding Author: Sundeep Chowdhry, India
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale