E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Internalized stigma in patients with verruca [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 154-158 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.75725

Internalized stigma in patients with verruca

Esra Inan Doğan1, Birgül Özkesici Kurt2
1Adıyaman University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Adıyaman, Turkey
2Adıyaman Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Adıyaman, Turkey

Background and Design: Internalized stigma is the acceptance of negative stereotypes about the disease created by society and withdrawing of oneself from society with emotions such as worthlessness and shame. This study aimed to investigate the internalized stigma status of patients with verruca.
Materials and Methods: A total of 58 patients with verruca were included in this study. The sociodemographic and clinical characteristics of these patients were recorded. The Internalized Stigma Scale (ISS) was used. In addition, patients answered the 12-Item General Health Questionnaire-12 (GHQ-12) and the Perceived Health Status question.
Results: The mean ISS total score was 52.17±14.73. Cronbach’s alpha coefficient for the whole scale for patients with verruca was 0.92. Among the five ISS subscales in patients with verruca, the lowest internal consistency was found in the “stigma resistance” subscale (Cronbach’s alpha coefficient: 0.572), and the highest internal consistency was in the “social withdrawal” subscale (Cronbach’s alpha coefficient: 0.890). A significant correlation was found between the GHQ-12 and ISS total or ISS subscales, except for the “stigma resistance” subscale (p<0.05).
Conclusion: This study revealed that patients with verruca internalize the negative stereotypes of society about the disease. High levels of internalized stigma were related to poor GHQ scores. This may indicate that internalized stigma is associated with depression in patients with verruca. Thus, the psychosocial aspects of patients with verruca should be evaluated.

Keywords: General Health Questionnaire, internalized stigma, verruca

Verruka hastalarında içselleştirilmiş damgalanma

Esra Inan Doğan1, Birgül Özkesici Kurt2
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye

Amaç: İçselleştirilmiş damgalanma, bireyin toplum tarafından oluşturulan hastalıkla ilgili olumsuz kalıp yargıları kabullenmesi ve değersizlik, utanç gibi duygulanımlarla kendisini toplumdan geri çekmesidir. Bu çalışmanın amacı verruka hastalarında içselleştirilmiş damgalanmanın düzeyini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya toplam 58 verruka hastası dahil edildi. Hastaların sosyo-demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Hastalara İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği (İDÖ) uygulandı. Aynı zamanda hastalar 12 maddelik Genel Sağlık Anketi-12 (GSA-12) ve Algılanan Sağlık Durumu (Perceived Health Status) sorusunu da yanıtladı.
Bulgular: Ortalama İDÖ toplam skoru 52,17±14,73 bulundu. Verruka hastalarında tüm ölçek için Cronbach'ın alfa katsayısı 0,92 hesaplandı. Verruka hastalarında İD֒nün beş alt ölçeği içinde en düşük iç tutarlılık “damgalanmaya karşı direnç” (Cronbach’ın alfa katsayısı: 0,572), en yüksek iç tutarlılık ise “sosyal geri çekilme” (Cronbach’ın alfa katsayısı: 0,890) alt ölçeğinde bulundu. GSA ile İDÖ toplam ve “damgalanmaya karşı direnç” alt ölçeği hariç diğer İDÖ alt ölçekleri arasında aynı yönlü korelasyon vardı (p<0,05).
Sonuç: Bu çalışma verruka hastalarının toplumun hastalıkla ilgili olumsuz stereotip yargılarını içselleştirdiklerini göstermektedir. Yüksek düzeyde içselleştirilmiş damgalanma, olumsuz GSA sonuçları ile paralel bir eğilim göstermiştir. Bu, verruka hastalarında içselleştirilmiş damgalanmanın depresyonla ilişkili olduğunu gösterebilir. Verruka hastalarının psikososyal açıdan değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Genel Sağlık Anketi, içselleştirilmiş damgalanma, verruka

Esra Inan Doğan, Birgül Özkesici Kurt. Internalized stigma in patients with verruca. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 154-158

Corresponding Author: Birgül Özkesici Kurt, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale