E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The prevalence of psoriasis in Trabzon [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(4): 141-144 | DOI: 10.4274/turkderm.75735

The prevalence of psoriasis in Trabzon

Savaş Yaylı1, Murat Topbaş2, Deniz Aksu Arıca1, Sibel Tuğcigil1, Erhan Çapkın3, Sevgi Bahadır1
1Department Of Dermatology, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Department Of Public Health, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
3Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Background and Design: Psoriasis is a chronic inflammatory skin disease affecting nearly 2% of the population. In Turkey, the only data about the prevalence of psoriasis from a population-based study is the data of the prevalence of 0.5% in a small district in a rural area. We aimed to provide the first large-scale data in Turkey by determining the prevalence of psoriasis in a large area, in the central and outlying districts of the province of Trabzon.
Materials and Methods: A random sample of 7885 (4057 male and 3828 female) adults was collected by using the stratified sampling technique. The study was performed with face-to-face questionnaire administration with participants selected according to the place of residence, gender and age groups. Psoriasis was diagnosed based on the questionnaires filled by patients during these interviews. Crude psoriasis prevalence ratios and age-adjusted psoriasis prevalence ratios according to the Segi population were calculated and presented with 95% confidence interval (CI).
Results: Of 7885 people, 87 were diagnosed with psoriasis, of which 45 were female and 42 were male. The prevalence of psoriasis was found to be 1.1% (95% CI: 0.9-1.3) in the general population. The prevalence of psoriasis in females (1.2%) was higher than that in men (1.0%). Age-adjusted prevalence was 3.9% (95% CI: 3.5-4.3) and 1.0% (95% CI: 0.8-1.2) for females and males, respectively. The presence of a family history of psoriasis increased the psoriasis risk by eight-fold (p<0.001).
Conclusion: We found that the prevalence of psoriasis was 1.1% in a large area, in the central and outlying districts of the province of Trabzon. Our study reveals that the prevalence of psoriasis in our country may be lower than that in Northern Europe and North America.

Keywords: Psoriasis, prevalence, Turkey

Trabzon ilinde psoriasis prevalansı

Savaş Yaylı1, Murat Topbaş2, Deniz Aksu Arıca1, Sibel Tuğcigil1, Erhan Çapkın3, Sevgi Bahadır1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Trabzon

Amaç: Psoriasis, toplumun yaklaşık %2’sini etkileyen kronik enflamatuvar bir deri hastalığıdır. Türkiye’de psoriasis prevalansına ait toplum tabanlı tek veri, kırsal alanda ve küçük bir ilçede gerçekleştirilmiş bir çalışmada saptanan %0,5’lik veridir. Bu çalışmada, Trabzon ili ve ilçelerinde, geniş bir alanda psoriasis prevalansını ortaya koyarak, Türkiye’de bu ölçekteki ilk veriyi literatüre kazandırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Tabakalı örnekleme metodu ile belirlenen örneklemden 7885 erişkin (4057’si erkek, 3828’i kadın) çalışmaya alındı. Çalışma, yerleşim yerine, cinsiyete ve yaş gruplarına göre seçilen katılımcılar ile yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirildi. Katılımcılar tarafından yanıtlanan anketlerdeki verilere göre psoriasis tanısı konuldu. Psoriasis prevalansı ve Segi popülasyon kullanılarak yaşa göre düzenlenmiş psoriasis prevalansı hesaplanarak %95 güven aralığı (GA) ile sunuldu.
Bulgular: Çalışmamızda örneklem olarak belirlenen 7885 kişiden 45'i kadın, 42'si erkek olmak üzere 87 kişi psoriasis tanısı almıştır. Psoriasis prevalansı %1,1 (%95 GA: 0,9-1,3) olarak saptanmıştır. Kadınlarda psoriasis prevalansı (%1,2), erkeklerden (%1,0) daha yüksekti. Yaşa göre düzeltilmiş prevalans oranları kadınlar ve erkekler için sırasıyla %3,9 (%95 GA: 3,5-4,3) ve %1,0 idi (%95 GA: 0,8-1,2). Ailede psoriasis öyküsünün bulunması, psoriasis riskini 8 kat arttırmaktaydı (p<0,001).
Sonuç: Çalışmamızda, geniş bir alanda, Trabzon ili ve ilçelerindeki psoriasis prevalansını %1,1 olarak saptadık. Çalışmamız, ülkemizdeki psoriasis prevalansının, Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’dan daha düşük olabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, prevalans, Türkiye

Savaş Yaylı, Murat Topbaş, Deniz Aksu Arıca, Sibel Tuğcigil, Erhan Çapkın, Sevgi Bahadır. The prevalence of psoriasis in Trabzon. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(4): 141-144

Corresponding Author: Savaş Yaylı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale