E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Analysis of dermatological diseases of Syrian asylum seeker [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(3): 96-102 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.76390

Analysis of dermatological diseases of Syrian asylum seeker

Fidan Bener
Darıca Farabi Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Kocaeli, Turkey

Background and Design: The aim of this study was to determine the dermatological problems and demographic characteristics of the Syrian asylum seekers admitting to our outpatient clinic.
Materials and Methods: In this study, the data of the Syrian patients who were examined at the clinic of dermatology outpatient between 2014-2018 were analyzed retrospectively.
Results: Total of 767 Syrian patients with mean age of 22.57±14.9 years were included in the study. There were 472 female and 295 male patients. Infections and infestations were the most common disease groups observed in both female and male patients across all cases. Scabies was the most common disease in all cases and men. However, in women the most common disease was acne vulgaris. Evaluation of diagnoses based on age groups and years showed that the most common disease group was infection and infestations in 0-18, 19-40, 41-60 age groups and in all years, and dermatitis and eczema in patients over the age of 60. The most common disease was scabies for 0-18 and 41-60 age groups, acne vulgaris in 19-40 age group and pruritus in over-60 age group; scabies was the most common disease in 2014 and 2015, and acne vulgaris in 2016 and 2017. Evaluation based on years showed that the prevalence of infectious dermatological disease was significantly decreased whereas the prevalence of diseases other than infectious dermatological diseases were significantly increased (p<0.05).
Conclusion: In our study, it was determined that the most common disease groups were infection and infestations and the most common disease was scabies. These results reveal that asylum seekers are under the threat of infectious dermatological diseases. However, it is also observed that this risk is significantly reduced over the time they have been living in our country.

Keywords: Syrian asylum seekers, dermatological diagnoses, demographic features

Suriyeli Sığınmacıların Dermatolojik Hastalıklarının Analizi

Fidan Bener
Darıca Farabi Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Kocaeli, Turkey

Amaç: Polikliniğimize başvuran Suriyeli sığınmacıların dermatolojik problemleri ve demografik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2014-2018 yılları arasında dermatoloji polikliniğinde muayenesi yapılmış Suriye uyruklu hastaların verileri retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Çalışmaya kabul edilen 767 Suriyeli hastanın yaş ortalaması 22,57±14,9 idi. Olguların 472’si kadın, 295’i erkek idi. Tüm olgularda, kadın ve erkeklerde en sık görülen hastalık grubu enfeksiyon ve enfestasyonlar idi. En sık görülen hastalık ise tüm olgularda ve erkeklerde skabiyez, kadınlarda ise akne vulgaris idi. Tanılar yaş gruplarına ve yıllara göre incelendiğinde 0-18, 19-40, 41-60 yaş gruplarında ve tüm yıllarda en sık görülen hastalık grubu enfeksiyon ve enfestasyonlar, 60 yaş üstünde ise dermatit ve egzema idi. En sık görülen hastalık ise 0-18, 41-60 aralığında skabiyez, 19-40 yaş aralığında akne vulgaris, 60 yaş üzerinde pruritus; 2014 ve 2015 yıllarında skabiyez ve 2016 ve 2017 yıllarında ise akne vulgaris idi. Yıllara göre incelendiğinde bulaşıcı dermatolojik hastalık görülme oranının anlamlı olarak azaldığı, bulaşıcı dermatolojik hastalıkların dışındaki hastalıkların ise anlamlı olarak arttığı tespit edildi (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamızda en sık görülen hastalık grubunun enfeksiyon ve enfestasyonlar olduğu, en sık görülen hastalığın ise skabiyez olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar sığınmacıların bulaşıcı dermatolojik hastalıklar açısından tehdit altında olduğunu göstermektedir. Fakat ülkemizde yaşadıkları süre içerisinde bu riskin anlamlı olarak azalmaya başladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli sığınmacılar, dermatolojik tanılar, demografik özellikler

Fidan Bener. Analysis of dermatological diseases of Syrian asylum seeker. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(3): 96-102

Corresponding Author: Fidan Bener, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale