E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Serum ACE activity in patients with psoriasis vulgaris [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 32-35

Serum ACE activity in patients with psoriasis vulgaris

Mukaddes Kavala1, Zafer Türkoğlu1, Müyesser Ertuğrul3

Background and design: Neuropeptides are accused in the pathogenesis of psoriasis.The aim of this study was to evaluate the serum level of angiotensin-converting enzyme (ACE) in psoriasis vulgaris patients and its relation with the disease and therapy. Materials and methods: Serum ACE levels were measured spectrophotometrically in patients with the diagnosis of psoriasis as 132 patients before and 121 patients after therapy and then in control group of 65 individuals. 112 patients had topical and 20 patients had systemic (acitretine) therapy. 11 patiens who applied topical therapy were lost to follow-up and excluded from the study. Results: Serum ACE levels of the patients (38.76 U/L) was statistically significantly increased compared to control group(27.6 U/L) (p<0.001).Serum level of ACE before treatment (38,13 U/L) was statistically significantly
reduced after treatment (32.22 U/L) when compared each other in psoriasis patients(p<0.001).
and the decrease of ACE level after topical therapy (% 15.68 ) was higher than systemic therapy(%5,4 ). Conclusion: Our findings suggest that there is a relation between serum ACE activity and psoriasis vulgaris. In the following years serum ACE might be a spesific parameter for neurogenic inflammation in psoriasis with new studies on tissue and serum.

Keywords: Psoriasis vulgaris, angiotensin- converting enzyme

Psoriasis Vulgaris Hastalarında Serum ACE Düzeyi

Mukaddes Kavala1, Zafer Türkoğlu1, Müyesser Ertuğrul3
1SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
3SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi

Son yıllarda psoriasisin patogenezinden nöropeptidler de sorumlu tutulmaktadır. Biz de çalışmamızda nöropeptidleri parçalayan anjiotensin konverting enzim (ACE)’in psoriasisli hastalarda serum düzeyini ve hastalık ve tedavi ile ilişkisini araştırdık.Bu amaçla psoriasis vulgarisli 132 hastanın tedavi öncesi, 121 hastanın tedavi sonrası ve 65 kişilik kontrol grubunun serum ACE düzeyleri ölçüldü. 112 hastaya topikal, 20 hastaya sistemik (asitretin) tedavi uygulandı. Topikal tedavi kullanan ve kontrole gelmeyen multipl lezyonlu 11 hasta değerlendirmeye alınmadı.
Serum ACE düzeyleri tedavi öncesi ve sonrası ölçüldü. Serum ACE düzeyleri psoriasis vulgarisli hastalarda (38.76 U/L) kontrol grubuna (27.6 U/L) göre anlamlı derecede yüksek saptandı(p<0.001).Psoriasisli hastalardaki tedavi sonrası saptanan değer (32.22 U/L) tedavi öncesi (38,13 U/L) ile karşılaştırıldığında aradaki fark anlamlı bulundu(p<0.001). Ayrıca serum ACE düzeyinde topikal tedavi ile (% 15.68) sistemik tedaviye göre (%5,4) daha belirgin düşüş gözlendi.
Sonuçlarımız ACE ile psoriasis vulgaris arasında bir ilişki olabileceğini göstermektedir. ACE’nin doku ve serum ile yapılacak yeni çalışmalarla birlikte psoriasisde nörojenik inflamasyonda spesifik bir parametre olarak kabul edilebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis vulgaris, anjiotensin konverting enzim

Mukaddes Kavala, Zafer Türkoğlu, Müyesser Ertuğrul. Serum ACE activity in patients with psoriasis vulgaris. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 32-35
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale