E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Psychologic Outcomes of Dermatological Diseases and Comorbidities [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 25-35 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s25

Psychologic Outcomes of Dermatological Diseases and Comorbidities

Sibel Mercan

Psychiatric disorders are comorbid or secondary to dermatologic illnesses in these patients. Depression, anxiety and somatization disorders are most frequent psychiatric disorders accompanied with dermatological disorders. Biopsychosocial evaluation of dermatology patients will help to explain their problems in detail and increase therapeutic success with them.

Keywords: Psychodermatology, depression, anxiety disorder, obsesive compulsive disorder, obsesive compulsive spectrum disorder

Deri Hastalıklarının Psikojenik Sonuçları ve Komorbiditeler

Sibel Mercan
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

Bu grupta yer alan hastalarda dermatolojik hastalık sonucu psikiyatrik hastalıklar ortaya çıkmakta ya da psikiyatrik hastalık eştanı olarak dermatolojik hastalığa eşlik etmektedir. Dermatoloji hastalarında en sık eşlik eden psikiyatrik hastalıklar depresyon, anksiyete ve somatizasyon bozukluğudur. Dermatoloji hastalarında biyopsikososyal yaklaşımın bütüncül olarak uygulanması hastaların dermatolojik ve psikiyatrik sorunlarının ortak olarak tanımlanması ve başarılı bir tedavi planı yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikodermatoloji, depresyon, anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, obsesif kompulsif spektrum bozuklukları

Sibel Mercan. Psychologic Outcomes of Dermatological Diseases and Comorbidities. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 25-35

Corresponding Author: Sibel Mercan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale