E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Photo(chemo)therapy for Cutaneous T Cell Lymphoma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 105-111 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s105

Photo(chemo)therapy for Cutaneous T Cell Lymphoma

Esra Adışen, Mehmet Ali Gürer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Beşevler, Ankara

Cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) is one of the major dermatologic conditions for which phototherapy continues to be a successful and valuable treatment modality. The beneficial role of ultraviolet (UV) light on CTCL is suggested by the observation that lesions generally occur on non-sun-exposed areas. Currently, a number of light sources are available, namely broadband UVB, psoralen and UVA (PUVA), narrowband UVB, and long-wave UV (UVA1) and selection of the specific modality is generally based on the stage of the disease. The efficacy of narrowband UVB is limited to the patch stage, while PUVA is used for stage IB and IIA where widespread patches or plaques take place. Case reports or small series show the efficacy of UVA1 in the treatment of early-stage CTCL. Long term remission with vairous phototherapy modalities has been reported in CTCL while relapses are also common. The present review will focus on the efficacy of the different phototherapeutic modalities in the treatment of CTCL.

Keywords: Photherapy, cutaneous T cell lymphoma, PUVA, narrowband UVB, UVA1, extracoporeal photopheresis

Kutanöz T Hücreli Lenfomada Foto(kemo)terapi

Esra Adışen, Mehmet Ali Gürer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Beşevler, Ankara

Kutanöz T hücreli lenfoma (KTHL) fototerapinin başarılı ve değerli bir tedavi seçeneği olmaya devam ettiği major dermatolojik hastalıklardan biridir. Ultraviyole (UV) ışığının KTHL’de faydalı etkisi lezyonların genellikle güneş görmeyen bölgelerde ortaya çıkması gözlemiyle gündeme gelmiştir. Günümüzde genişband UVB, psoralenli UVA (PUVA), darband UVB ve uzun dalga boylu UVA (UVA1) şeklinde çok sayıda ışık kaynağı vardır ve tedavi için spesifik bir ışığın seçimi hastalığın evresine göre yapılmaktadır. Darband UVB yama döneminde etkili iken PUVA yaygın yama ve plak lezyonların bulunduğu evre IB ve IIA’da kullanılmaktadır. Vaka raporları ve küçük seriler UVA1’in erken dönem KTHL’de etkili olabileceğini göstermektedir. KTHL’da çeşitli fototerapi yöntemleriyle uzun süreli remisyonlar bildirilmekle birlikte relapslar da sıktır. Bu yayında farklı fototerapi modalitelerininin KTHL’de etkinlikleri üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fototerapi, kutanöz T hücreli lenfoma, PUVA, darband UVB, UVA1, ekstrakorporeal fotoferez

Esra Adışen, Mehmet Ali Gürer. Photo(chemo)therapy for Cutaneous T Cell Lymphoma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 105-111

Corresponding Author: Esra Adışen
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale