E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of systemic lupus erythematosus exacerbated with erythema multiforme-like lesions [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 85-88 | DOI: 10.4274/turkderm.81568

A case of systemic lupus erythematosus exacerbated with erythema multiforme-like lesions

Şule Yüksel Özcan1, Evren Turgay Arısoy2, Sema Aytekin3, Emre Kaynak3, Mehmet Fatih Akdoğan4, Pembe Güneş5
1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Medivia Hospital, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Skin And Venereal Disease
4Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Internal Medicine
5Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Pathology Department, İstanbul

The association of lupus erythematosus (LE) and erythema multiforme (EM) inthe presence of ANA, anti-SS-B/La and RF positivity was described as a new syndrome by Rowell et al in 1962. In 2012, Torchia et al. suggested a novel diagnostic criteria for Rowell syndrome (RS). However, a number of cases which lack thefull spectrum of either set ofdiagnostic criteria, have been reported as RS in the literature. The EM-like lesions seen in these cases have been proposed as a subtype of subacute cutaneous LE. This article presents the case of a 34-year-old female patient with histopathologicallydiagnosed discoid LE, EM-like lesions, and speckled-pattern ANA positivity. Localizations of malar rash, discoid rash and EM-like lesions of patient were not typical in the patient, and there was no triggering factor. Due to the lack of fully novel diagnostic criteria forRS, we concludethat our case is an instance of SLE exacerbated with EM-like lesions.

Keywords: Rowell syndrome, erythema multiforme-like lesions, systemic lupus erythematosus, speckled ANA, anti-La

Eritema multiforme benzeri lezyonlarla aktive olan sistemik lupus eritematozuslu bir olgu sunumu

Şule Yüksel Özcan1, Evren Turgay Arısoy2, Sema Aytekin3, Emre Kaynak3, Mehmet Fatih Akdoğan4, Pembe Güneş5
1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Özel Medivia Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Lupus eritematozus (LE) ve eritema multiforme (EM) birlikteliği, ANA, anti-SS-B/La ve RF pozitifliği saptanan hastalar 1962 yılında Rowell ve ark. tarafından yeni bir sendrom olarak tanımlanmıştır. 2012 yılında Torchia ve ark. tarafından ise Rowell Sendromu (RS) için yeni tanı kriterleri tanımlanmıştır. Ancak literatürde sadece sistemik ve/veya kutanöz LE ile EM benzeri lezyonların birlikteliği de tanı kriterlerini tam olarak sağlamasa bile RS olarak bildirilmiştir. Daha sonra bu olgular EM benzeri lezyonlarının subakut kutanöz LE’nin alt tipi olabileceği yönünde değerlendirilmiştir. Bu makalede histopatolojik inceleme ile tanı konulmuş DLE ile EM benzeri lezyonların varlığı, benekli ANA pozitifliği, tetikleyici bir faktörün olmaması, malar raş, diskoid raş ve ANA pozitifliği ile EM benzeri lezyonların tipik yerleşim göstermemesi gibi özellikleri olan ve oral siklosporine iyi yanıt veren 34 yaşında kadın hasta sunulmuştur. Yeni literatürler ışığında olgumuz yeni RS tanı kriterlini tamamlamaması nedeni ile EM benzeri lezyonlarla aktive olan sistemik lupus eritematozus olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rowell sendromu, eritema multiforme benzeri lezyonlar, sistemik lupus, benekli ANA, anti-La

Şule Yüksel Özcan, Evren Turgay Arısoy, Sema Aytekin, Emre Kaynak, Mehmet Fatih Akdoğan, Pembe Güneş. A case of systemic lupus erythematosus exacerbated with erythema multiforme-like lesions. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 85-88

Corresponding Author: Şule Yüksel Özcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale