E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Etiologic Factors In Erythema Nodosum [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(4): 113-117

Etiologic Factors In Erythema Nodosum

Esra Adışen, Ümmühan Şeker, Mehmet Ali Gürer
Department Of Dermatology, Gazi University Faculty Of Medicine, Ankara

BACKGROUND: Erythema nodosum (EN) is the most common type of inflammatory nodules. Etiologic factors that lead to EN show a wide spectrum including drugs, infections, malignant and inflammatory diseases. The aim of our study was to investigate frequency of etiologic factors, clinical and laboratory findings of EN patients treated in our clinic, and to identify whether these findings were predictive for a specific etiology in these patients or not.
MATERIALS-METHODS: A total of 72 patients diagnosed with EN in our clinic during the period 2003-2007 were included.
RESULTS: Patients were divided into two groups with regard to their etiologies. Group I was consisting of 30 cases(41.6%) in whom no underlying disease or precipitating factor were found and Group II was consisting of 42 cases(58.4%) in whom an etiologic factor was identified. Infections(n=24) were the most common identified etiologic factors followed by Behcet's disease(BD), drugs, pregnancy, and sarcoidosis.
Statistical analysis revealed no difference according to age and sex characteristics, localization of disease, and the presence of fever and arthralgia as accompanying findings between the groups(p>0.05). The duration of disease was longer in Group II and patients in Group II were found to have more frequently >1 attack of EN, culture positivity and elevated ASO level when compared with that of Group I(p<0.05). However, a statistically significant difference was not found between the two groups regarding presence of leukocytosis, anemia, elevated CRP level and accelerated ESR (p>0.05).
CONCLUSION: Infections, BD and drugs were the most frequently detected etiologic factors in our study. Our results revealed that the localization of lesions and laboratory findings like elevated ESR and CRP, leukocytosis, and anemia were not predictors of secondary EN, and that a further search for an underlying disease is necessary in patients having relapsing EN with a long disease duration.

Keywords: erythema nodosum, etiology, triggering factors

Eritema Nodozumda Etyolojik Faktörler

Esra Adışen, Ümmühan Şeker, Mehmet Ali Gürer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Ankara

Giriş ve AMAÇ: Eritema nodozum (EN), inflamatuvar nodüllerin en sık görülen tipidir. EN etyolojisi ilaçlar, enfeksiyonlar, tümörler ve inflamatuvar hastalıkların yer aldığı oldukça geniş bir spektrum gösterir. Bu çalışma kliniğimizde tedavi edilen EN’li hastalarda etyolojik faktörlerin, klinik bulguların ve laboratuvar bulguların belirlenmesi ve bu bulguların spesifik bir etyolojiye işaret edip etmediğini değerlendirmek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM-GEREÇLER: 2003-2007 yılları arasında eritema nodozum tanısı ile kliniğimizde yatırılan toplam 72 hasta değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda hastalarımız etyolojilerine göre iki gruba ayrıldı. Grup I etyolojisi tespit edilemeyen 30 olgudan (%41.6), Grup II ise etyolojisi belirlenen 42 (%58.4) olgudan oluşuyordu. Viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar (n=24) en sık belirlenen etyolojik faktörlerdi. Bunu azalan sıklıkta Behçet hastalığı (BH), ilaçlar, gebelik, and sarkoidoz izlemekteydi.
Gruplar arasında yaş ve cinsiyet, ateş ve artralji gibi eşlik eden bulgular ve lezyonların yerleşim yeri bakımından farklılık gözlenmedi (p>0.05). Grup II’deki olgularda hastalık süresi daha uzundu ve birden fazla atak görülme sıklığı, kültür pozitifliği ve yüksek ASO seviyeleri Grup I’den daha fazlaydı (p<0.05). Bununla birlikte lökositoz, anemi, CRP ve ESR yüksekliği bakımından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0.05).
SONUÇ: EN etyolojisinde enfeksiyonlar, BH ve ilaçlar sıklıkla tespit edilen etyolojik faktörlerdir. Sonuçlarımız lezyonların lokalizasyonu ve anemi, lökositoz, ESR ve CRP yüksekliği gibi laboratuvar bulgularının idiyopatik EN’yi etyolojisi bilinen EN’den ayırmaya yardımcı olmadığını, relaps izlenen ve hastalık süresi uzun olan hastalarda altta yatan hastalığın araştırılması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: eritema nodozum, etyoloji, tetikleyici faktörleri Türkiye

Esra Adışen, Ümmühan Şeker, Mehmet Ali Gürer. Etiologic Factors In Erythema Nodosum. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(4): 113-117

Corresponding Author: Esra Adışen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale