E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Pseudobullous Anetodermic Pilomatricoma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 114-116 | DOI: 10.4274/turkderm.83604

Pseudobullous Anetodermic Pilomatricoma

Sevgi Akarsu1, Turna İlknur1, Melike Kibar1, Özlem Özbağçıvan1, Erdener Özer2, Emel Fetil1
1Department Of Dermatology And Venereology, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey
2Department Of Pathology, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

Pilomatricoma (PM) is an asymptomatic, slowly growing, benign skin tumour originating from primitive cells of the hair matrix and hair shaft and appears mostly on the head, neck, and the upper extremities. Typical lesion is usually characterized by a solitary, firm, deep-seated dermal or subcutaneous nodule, covered by normal or erythematous skin, and usually varying in size from 0.5 to 3 cm. Bullous appearance can occur on the lesions of bullous PM and anetodermic PM which are located in the rare atypical forms of PM. Here, we present an 11-year-old girl with an anetodermic PM on her right arm that showed thick-walled flaccid bullous formation over it.

Keywords: Adnexal tumor, pilomatricoma, bullous appearance, bullous pilomatricoma, anetodermic pilomatricoma

Psödobüllöz Anetodermik Pilomatrikoma

Sevgi Akarsu1, Turna İlknur1, Melike Kibar1, Özlem Özbağçıvan1, Erdener Özer2, Emel Fetil1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Pilomatrikoma (PM) kıl matriksi ve kıl şaftının primitif hücrelerinden köken alan; çoğunlukla baş, boyun ve üst ekstremitelerde görülen asemptomatik, yavaş büyüyen, benin bir deri tümörüdür. Tipik lezyon genellikle soliter, sert kıvamlı, üzeri normal veya eritemli deri ile örtülü, büyüklükleri 0,5 ile 3 cm arasında değişen, derin yerleşimli dermal veya subkutanöz nodül ile karakterizedir. Nadir görülen atipik PM formları içinde yer alan büllöz ve anetodermik PM formlarında lezyonların üzerinde büllöz görüntü oluşabilmektedir. Burada sağ kolunda üzerinde kalın duvarlı gevşek büllöz görünüm izlenen anetodermik PM’lı 11 yaşında bir kız olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adneksiyal tümör, pilomatrikoma, büllöz görünüm, büllöz pilomatrikoma, anetodermik pilomatrikoma

Sevgi Akarsu, Turna İlknur, Melike Kibar, Özlem Özbağçıvan, Erdener Özer, Emel Fetil. Pseudobullous Anetodermic Pilomatricoma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 114-116

Corresponding Author: Sevgi Akarsu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale