E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Diagnosis of Melanoma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 6-14

Diagnosis of Melanoma

Fezal Özdemir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Turkey

The detection of cutaneous melanoma during the earliest, curable stages of its evolution is of critical importance to patient survival. The instruments and new technologies designed to facilitate the in vivo detection of early melanoma can be summarized as the use of individual or whole body photography, dermoscopy, image analysis and computer-assisted diagnosis, especially the multispectral imaging, confocal scanning laser microscopy, ultrasound, optical coherence tomography, magnetic resonance imaging and electrical impedance scanning. Some of these tools, alone or in combination, will improve our ability to differentiate, in vivo, melanoma from its simulators. This article reviews these current instruments and new technologies for the in vivo diagnosis of melanoma.

Keywords: Melanoma, diagnosis

Melanom Tanısı

Fezal Özdemir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Melanomun en erken, tedavi edilebilir dönemde tanınabilmesi, hasta yaşamı için en kritik noktadır. Günümüzde melanomun erken tanısında yardımcı in vivo yöntemler ve yeni teknolojik gelişmeler bireysel lezyon yada total vücut fotoğraflaması, dermoskopi, görüntü analizi ve bilgisayar yardımlı tanı, özellikle multispektral görüntüleme, konfokal tarayıcı lazer mikroskopisi, ultrason, optik koherens tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme ve elektriksel direnç tarama sistemi şeklinde özetlenebilir. Bu yöntemlerin bazıları tek başına yada kombine bir biçimde, melanomu taklitçilerinden ayırt etmemizi kolaylaştıracaktır. Bu makalede melanomun in vivo tanısında yer alan bu güncel yöntem ve teknolojiler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Melanom, tanı

Fezal Özdemir. Diagnosis of Melanoma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 6-14

Corresponding Author: Fezal Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale