E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Lens changes in alopecia areata [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 36-39

Lens changes in alopecia areata

Background and design: Alopecia areata (AA) has been accepted as a systemic disease because of its association with some autoimmune diseases and involvement of nail and eye. Ocular alterations have previously been reported in alopecia areata. Indeed, there have been reports of various lens alterations, from cases of cataract to minor punctate opacities. However, there are contrasting opinions as to the prevalence of these lens changes. Involvement of the chorioretina has also been reported in AA, but the significance and etiopathogenesis of both the lens changes and the fundus alterations in patients with AA is obscure. The purpose of this case-control study was to investigate the prevalence and appearance of the lenticular changes occurring in AA. Materials and Methods: One hundred patients (45 women, 55 men; age range 2-70) with AA who were seen at the Dermatology Clinic of Istanbul Medical Faculty were referred for ophthalmological examination
including slit-lamp examination as part of the study. One hundred healthy control patients (50 women, 50 men) were also included in this study. Results and Conclusion: There was no statistical difference between the patient and control groups regarding the rates of lenticular alterations. Asymptomatic lens opacity was found in 27 of the 100 patients and 25 of the controls. Cataract was not found either in patient or in control groups. Our data support the hypothesis that lens opacities in patients with AA do not have any significant clinical relevance. So, the opinion of advising ophthalmological examinations in AA patients, emphasized by some authors is not supported.

Keywords: Alopecia areata

Alopesi Areatada Lens Tutulumu

Alopesi areata (AA) otoimmun hastalıklarla birlikteliği ve tırnak ve göz tutulumunun söz konusu olması nedeniyle sistemik bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Göz tutulumu ile ilgili araştırmalar az sayıda olup, en çok katarakt ve semptomsuz lens kalsifikasyonuna yöneliktir. Lens ve fundus tutulumunun hastalığın etyopatogenezinde veya prognozunda etkili olup olmadığını araştıran sınırlı sayıdaki çalışmaların sonuçları birbiriyle uyumlu değildir. Bu çalışmada AA’lı hastalarda lentiküler tutulumun varlığı, ve hastalığın prognozun etkisini belirlemek amaçlanmıştır.
AA tanısı alan 100 hasta ( 45 kadın, 55 erkek) ile 100 kişilik kontrol grubunda cinsiyet ve yaş kaydı, ve sistemik hastalık açısından değerlendirme ve dermatolojik muayene yanı sıra rutin ve biyomikroskopik oftalmolojik inceleme uygulanmıştır. Lens tutulumu 100 hastanın 27’sinde (%27) ve 100 kişilik kontrol grubunun 25’inde (%25) saptanmış, hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca lens tutulumunun alopesinin çeşidi, eşlik eden hastalıklar, tırnak tutulumu ve hastalığın prognozunda etkisi olmadığı belirlenmiştir. AA’da görülen lens kesifliklerinin normal popülasyon ile benzer sıklıkta olduğu, hastalığı herhangi bir açıdan etkilemediği ve bu nedenle AA’lı hastaların takibinde rutin oftalmolojik muayenelerinin gereksiz olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, lens tutulumu, katarakt

. Lens changes in alopecia areata. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 36-39

Corresponding Author: Şehriyar Nazari
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale