E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 40-44

Van ve çevresinde 1994-1998 yılları arasında uyuzun durumu

Ahmet Metin1, Hasan Yılmaz2, Mustafa Arıca1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Uyuz hastalığı, dünyanın bir çok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmekte, genel durumu bilinmemekle beraber yöreler arasında farklı prevalansı sahip çeşitli epidemiyolojik çalışmalar bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu doğuda, Van ili ve çevresinde rastlanan uyuz hastalığının özelliklerini içeren benzer çalışmaya rastlanmamış; bu eksikliği gidermek ve bundan sonra uyuzun bölgedeki seyrinin takibine olanak sağlamak amacıyla bu çalışma planlanmıştır. Bu amaçla Eylül 1994 ile Mayıs 1998 tarihleri arasında Van ve çevre illerden gelerek hastanemize başvuran 27060 hastanın kayıtlı verileri ele alındı. Şüpheli olgularda deri kazıntılarının direkt mikroskobik bakıyla incelenerek tanılarının parazitoloji laboratuvarınca desteklenmiş olduğu toplam 1292 uyuz hastası çalışma kapsamına alındı. Genel poliklinik sayısı içerisinde uyuz hastalarının toplam sayının %4,77' sini oluşturduğu görüldü.Ortalama yaşın 24,06 olarak hesaplandığı olguların 792' i (%61,3) erkek, 500'ü (%38.7) ise kadın hastalardan meydana geliyordu. Hastaların çoğunluğunu (%37,54) pediyatrik yaş grubu oluştururken, 45 yaşından sonra hastalığın daha az görüldüğü dikkat çekti. Toplam 137 hastanın (%10,6) sekonder bakteriyel enfeksiyona sahip olduğu ayrıca, hava sıcaklığının düştüğü aylarda hasta başvurularının arttığı gözlendi. Çalışmada bir takım olumsuz sosyoekonomik faktörlerin etkisi altında uyuzun yörede yaygın olduğu ve farklı birtakım özellikler sergilediği, ileride belirli aralıklarla yapılacak takip çalışmaları sonucunda bunların daha net olarak ortaya konacağı kanaatine varıldı.


Ahmet Metin, Hasan Yılmaz, Mustafa Arıca. Van ve çevresinde 1994-1998 yılları arasında uyuzun durumu. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 40-44
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale