E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Effects of High Dose and Long Term Montelukast Treatment On Skin: An Experimental Rat Study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(4): 118-121

Effects of High Dose and Long Term Montelukast Treatment On Skin: An Experimental Rat Study

Kaan Gideroğlu1, Mualla Polat2, Tülin Fırat3, Aysel Kükner3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu, Turkey
2Abant Izzet Baysal University, Izzet Baysal Medical Fakulty, Department Of Dermatology, Bolu, Turkey
3Abant Izzet Baysal University, Izzet Baysal Medical Fakulty, Department Of Histology, Bolu, Turkey

Summary
AIM: The aim of this study was to assess the effects of long term, high dose montelukast administration on normal rat skin by histological examination.
MATERIALS-METHODS: Sixteen rats were randomly divided into 2 groups— the control and the montelukast treated (study) group (n=8). In the control group 0.2ml of 0.9% NaCl was administered intraperitonealy (i.p.) daily for 6 weeks. In the study group the same amount of solution containing 1 mg/kg montelukast was administered i.p. daily for six weeks. At the end of the 6 weeks skin biopsies were taken and histologically examined.
RESULTS: There was no significant difference between two groups regarding the dermal and epidermal thickness. Histologic examination of collagen fiber structure did not show difference between two groups. Toluidin blue stained specimens showed that the number of mast cells in dermis significantly decreased in montelukast treated group (p=0.001).
CONCLUSION: Montelukast treatment has significantly decreased the number of mast cells in dermis without any effect on the dermal or epidermal thickness and collagen fiber structure. We think that with the support of further studies, high dose montelukast may have an effective role on the treatment of inflammatory skin disease.

Keywords: Montelukast, Skin, Experimental study

Uzun Süreli ve Yüksek Doz Montelukast Kullanımının Deri Üzerine Etkileri: Sıçanlarda Deneysel Çalışma

Kaan Gideroğlu1, Mualla Polat2, Tülin Fırat3, Aysel Kükner3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı uzun süreli yüksek doz montelukast uygulamasının normal sıçan derisi üzerindeki etkilerinin histolojik olarak değerlendirilmesiydi.
GEREÇ-YÖNTEM: On altı sıçan rastlantısal olarak, her birinde 8 sıçan bulunan iki gruba ayrıldı. Birinci gruba (Grup I= kontrol grubu) günde 1 defa 0,2 ml %0,9’luk sodyum klorür intraperitoneal (i.p.) enjekte edilerek, ikinci gruba (Grup II=deney grubu) 1/mg/kg montelukast bulunan solüsyondan 0,2 ml günde bir defa i.p. enjekte edilerek 6 hafta süre ile tedavi uygulandı. Altı haftanın sonunda deri biyopsileri histolojik incelemeye alındı.
BULGULAR: Epidermis ve dermis kalınlığı açısından gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Kontrol ve deney grubunda kollajen liflerinin yapısal özelliklerinin benzer olduğu gözlendi. Toluidin blue ile boyanan preparatlarda dermis tabakasında sayılan mast hücreleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında montelukast verilen grupta belirgin olarak azalmıştı (p=0.001).
SONUÇ: Montelukast epidermis hücrelerinde, dermis kalınlığında ve kollejen liflerde bir değişikliğe yol açmadan dermiste mast hücre sayısını anlamlı düzeyde azaltmaktadır. Daha ileri çalışmaların desteği ile yüksek dozlarda montelukastın inflamatuar deri hastalıklarının tedavisinde etkin bir rol oynayabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Montelukast, Deri, Deneysel Çalışma

Kaan Gideroğlu, Mualla Polat, Tülin Fırat, Aysel Kükner. Effects of High Dose and Long Term Montelukast Treatment On Skin: An Experimental Rat Study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(4): 118-121

Corresponding Author: Mualla Polat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale