E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Delayed and recurrent jellyfish dermatitis: A case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(2): 45-47 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2024.85226

Delayed and recurrent jellyfish dermatitis: A case report

Aysun Şikar Aktürk1, Rebiay Kıran1, Nilgün Sayman1, Ayla Günlemez2
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Kocaeli, Türkiye

Jellyfish venoms cause different reactions in human skin after exposure. The most common skin findings are linear, urticarial, and painful eruptions at the areas of tentacular contact. Delayed and recurrent rashes may also occur less commonly. We report a case of a 45-year-old female patient who developed acute pruritic rash and burning as well as dizziness on the right arm while swimming off the Island of Sicily in the Mediterranean Sea. Our patient, who had an increase in lesions from time to time in the following weeks, was diagnosed with delayed and recurrent jellyfish dermatitis according to her history and clinical findings. She was treated with systemic antihistamines, systemic steroids and topical steroids. The lesions of our patient, whose lesions did not show significant improvement with systemic antihistamines, systemic steroids, or topical steroids, improved with topical tacrolimus. Since this picture is rare in our country, we found it appropriate to present our case to emphasize that jellyfish dermatitis should be kept in mind in the differential diagnosis of patients presenting with this type of skin rash and that topical tacrolimus is effective in delayed and recurrent reactions.

Keywords: Jellyfish, dermatitis, vacation, delayed and recurrent eruptions, topical tacrolimus

Gecikmiş ve tekrarlayan denizanası dermatiti: Olgu sunumu

Aysun Şikar Aktürk1, Rebiay Kıran1, Nilgün Sayman1, Ayla Günlemez2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji AD, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Kocaeli

Denizanası venomları insan derisinde temastan sonra farklı reaksiyonlara neden olur. En sık görülen deri bulguları dokunaçların temas ettiği bölgelerde çizgisel, ürtikeryal ve ağrılı erüpsiyonlardır. Daha seyrek olarak gecikmiş ve tekrarlayan döküntüler de görülebilir. Akdeniz’de Sicilya Adası açıklarında yüzerken sağ kolunda akut kaşıntı, yanma ve baş dönmesi gelişen 45 yaşında bir kadın olgusunu sunuyoruz. İlerleyen haftalarda zaman zaman lezyonlarında artış olan hastamıza öyküsü ve klinik bulgularına göre gecikmiş ve tekrarlayan denizanası dermatiti tanısı konuldu. Sistemik antihistaminikler, sistemik steroid ve topikal steroidlerle lezyonlarında belirgin düzelme olmayan hastamızın lezyonları topikal takrolimus ile düzeldi. Ülkemizde bu tablonun nadir görülmesi nedeniyle bu tip deri döküntüsü ile başvuran hastalarda denizanası dermatitinin ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğini ve topikal takrolimusun gecikmiş ve tekrarlayan reaksiyonlarda etkili olduğunu vurgulamak için olgumuzu sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Denizanası, dermatit, tatil, gecikmiş ve tekrarlayan döküntüler, topikal takrolimus

Aysun Şikar Aktürk, Rebiay Kıran, Nilgün Sayman, Ayla Günlemez. Delayed and recurrent jellyfish dermatitis: A case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(2): 45-47

Corresponding Author: Aysun Şikar Aktürk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale