E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
YouTube as a source of information on Merkel cell carcinoma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(3): 83-86 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.87253

YouTube as a source of information on Merkel cell carcinoma

Abdullah Evren Yetişir
Adana City Training and Research Hospital, Clinic of Medical Oncology, Adana, Türkiye

Background and Design: To evaluate the content and reliability of Merkel cell carcinoma videos on YouTube, the most frequently used videosharing platform to access information.
Materials and Methods: In this descriptive study, videos about Merkel cell carcinoma were searched on www.youtube.com using the term “Merkel cell carcinoma”, and 100 videos were analyzed using the Global Quality scale (GQS) and modified DISCERN tool.
Results: The majority of the videos were related to treatment (72%), diagnosis (36%), and pathogenesis (19%). 81% of the videos were rated as useful and 19% as misleading. The GQS and DISCERN scores of the useful videos were statistically significantly higher than those of the misleading videos.
Conclusion: The importance of YouTube, which contains both useful and misleading videos about health for public health, is increasing. Since Merkel cell carcinoma is a rare cancer, we found that the majority of the videos on this subject were uploaded by experts, and their rate of usefulness was high. In the selection of videos on health-related topics, the videos posted by experts (such as medical journals, doctors, and universities) should be prioritized, and YouTube should not be the only source of information since it has no supervisory mechanism.

Keywords: Merkel cell carcinoma, YouTube, Global Quality scale, modified DISCERN tool

Merkel hücreli karsinomda bilgi kaynağı olarak YouTube

Abdullah Evren Yetişir
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji, Adana, Türkiye

Amaç: En sık kullandığımız video paylaşım platformu olan YouTube’daki Merkel hücreli karsinom videolarının içerik ve güvenilirliğini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmamızda Merkel hücreli karsinomla ilgili videoları www.youtube.com platformunda “Merkel hücreli karsinom” terimini kullanarak taradık ve The Global Quality scale (GQS) ve The modified DISCERN tool (DS) kullanarak 100 videoyu inceledik.
Bulgular: Video içerikleri tedavi (%72), tanı (%36) ve patogenez (%19) ile ilgiliydi. Videoların %81’i yararlı ve %19’u yanıltıcı olarak değerlendirildi. Yararlı videoların GQS ve modifiye DISCERN skorları yanıltıcı videolardan istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksekti.
Sonuç: YouTube erişim, kullanım ve video yükleme açısından herkese açık bir platformdur. Halk sağlığında giderek önemi artmaktadır. Sağlıkla ilgili yararlı ve yanıltıcı videolar bulunmaktadır. Merkel hücreli karsinom nadir görülen kanser olması sebebiyle konunun uzmanı kişiler tarafından yayınlanan videolar çoğunlukta ve yararlılık yüzdesi yüksek saptanmıştır. Sağlıkla ilgili bilgi edinmek istendiğinde konunun uzmanı kişilerin yayınladığı videolar seçilmeli ve denetleyici mekanizması olmadığı için tek bilgi kaynağı olarak görülmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Merkel hücreli karsinom, YouTube, Global Quality Skala, modifiye DISCERN tool

Abdullah Evren Yetişir. YouTube as a source of information on Merkel cell carcinoma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(3): 83-86

Corresponding Author: Abdullah Evren Yetişir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale