E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Change in dermatology practice during crisis and normalization periods after the COVID-19 pandemic and potential problems awaiting us [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 169-177 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.87269

Change in dermatology practice during crisis and normalization periods after the COVID-19 pandemic and potential problems awaiting us

Çağrı Turan, Ümran Öner, Nurcan Metin
University of Health Sciences Turkey, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Erzurum, Turkey

Background and Design: This study aimed to reveal the effects of the crisis period and normalization process after the Coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic on dermatology practice to anticipate future health problems.
Materials and Methods: All patients were enrolled from the dermatology outpatient clinics between February and July 2020 (pre-COVID-19 period, crisis period, and normalization period). Data such as age, sex, application dates, diagnoses, and treatment methods were received from the electronic registration database.
Results: The number of patients in the normalization period (32.3%) increased relative to that in the crisis period (11.5%), and it was significantly lower than that before the pandemic (56.2%). Remarkably, the change in the distribution of stress-related diseases, such as idiopathic generalized pruritus, alopecia areata, and herpes zoster, stably paralleled each other and the increase and decrease trends during the crisis and normalization periods, respectively. The increase in the frequency of contact dermatitis, which was not reflected in the crisis period, became evident in the normalization period (p<0.001). No significant change was found in the rate of scabies (p=0.276). However, the number of patients with scabies was remarkably decreased.
Conclusion: The decrease in stress-related diseases indicates that social stress started to decrease with normalization. Scabies and venereal diseases, which concern public health, should not be neglected. Disease rates and the number of patients provide an idea about potential problems after the pandemic. Understanding the trends in dermatological diseases and the changing health system during the pandemic will aid in solving future problems.

Keywords: COVID-19, pruritus, herpes zoster, alopecia areata, scabies

COVID-19 sonrası kriz ve normalleşme süreçlerinde değişen dermatoloji pratiği ve bizi bekleyen olası sorunlar

Çağrı Turan, Ümran Öner, Nurcan Metin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) sonrası kriz dönemi ve normalleşme sürecinin dermatoloji pratiğine etkisini ortaya koymayı ve böylece gelecekte karşılaşılabilecek olası sağlık problemlerine işaret etmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Şubat ve Temmuz 2020 tarihleri arasında (COVID-19 öncesi, kriz dönemi ve normalleşme süreci) dermatoloji polikliniklerine başvuran tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Yaş, cinsiyet, başvuru tarihleri, teşhisler ve tedavi yöntemleri gibi veriler elektronik veri tabanından alındı.
Bulgular: Normalleşme sürecindeki hasta sayısı (%32,3) kriz dönemine göre (%11,5) artarken, pandemi öncesine göre (%56,2) hala anlamlı derecede daha düşüktü. İdiyopatik jeneralize pruritus, alopesi areata ve herpes zoster gibi strese bağlı hastalıkların dağılımındaki değişimin istikrarlı bir şekilde birbirine paralel seyretmesi ve kriz döneminde ve normalleşme sürecinde sırasıyla artma ve azalma eğiliminde olması dikkat çekiciydi. Kriz dönemine yansımayan kontakt dermatit sıklığındaki artış normalleşme sürecinde belirginleşmişti (p<0,001). Uyuz oranında anlamlı bir değişiklik yoktu (p=0,276). Ancak uyuz hastalarının sayısındaki kayda değer azalma dikkat çekiciydi.
Sonuç: Strese bağlı hastalıklardaki azalma, sosyal stresin normalleşme ile azalmaya başladığını göstermektedir. Halk sağlığını ilgilendiren uyuz ve zührevi hastalıklar ihmal edilmemelidir. Hastalıkların oranları ve hasta sayısı, pandemi sonrasında karşılaşabileceğimiz sorunlar hakkında fikir vericidir. Pandemi sırasında dermatolojik hastalıkların eğilimlerini ve değişen sağlık sistemini anlamak, gelecekte karşılaşılabilecek olası sorunların çözümünü sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pruritus, herpes zoster, alopesi areata, skabiyez

Çağrı Turan, Ümran Öner, Nurcan Metin. Change in dermatology practice during crisis and normalization periods after the COVID-19 pandemic and potential problems awaiting us. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 169-177

Corresponding Author: Çağrı Turan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale