E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Treatment of Behcet’s Disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 92-97

Treatment of Behcet’s Disease

M. Cem Mat

Behcet disease is a chronic disease of unknown etiology. It is a systemic vasculitis which can affect many systems and the disease course may be severe in young males. The main aim of treatment is to reduce inflammation and control symptoms of the disease. The main principle of treatment is to prevent attacks of inflammation, reduce symptoms and prevent relapses. Antiinflammatory and immunomodulatory drugs are used for these aims. In this paper, double blinded placebo controlled studies, open studies and case reports have been reviewed to form an update of current treatments. Interferon alpha and TNF antagonists are preferred especially for severe eye involvement. TNF alpha inhibitors have been shown to be effective for neurologic involvement, one of the most severe complications of the disease. Besides these, the guidelines of the Behcet Disease Expert Commission of the European Rheumatism Association (EULAR) have been reviewed. A multidisciplinary approach is necessary to assess the patients’ clinical and laboratory status and prevent side effects of treatment.

Keywords: Behcet disease, Behcet’s syndrome, treatment

Behçet Hastalığında Tedavi

M. Cem Mat
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Behçet hastalığı genç erkeklerde ağır seyreden, kronik seyirli, etiyolojisi bilinmeyen ve birçok sistemi tutabilen bir sistemik vaskülittir. Tedavinin temel amacı enflamasyonu baskılayarak hastalık semptomlarını kontrol altına almaktır. Hastalığın tedavisinde temel prensip, enflamatuar atakları önlemek, hastalık semptomlarını iyileştirmek, antienflamatuar ve immunmodülatör ilaçlarla relapsları önlemektir. Bu makalede literatürdeki çift kör plasebo konrtrollu çalışmaların yanı sıra, açık çalışmalar, olgu bildirileri gözden geçirilerek hastalıkta kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgiler güncellenmiştir. Son yıllarda özellikle ağır göz tutulumunun tedavisine yönelik interferon alfa, TNF-a inhibitörleri Behçet hastalığının tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Hastalığın en ağır komplikasyonlarından biri olan nörolojik tutulumu olan hastalarda TNF-a inhibitörlerinin yararlı olduğu gözlenmiştir. Bunların yanı sıra Avrupa Romatizma Cemiyeti Behçet hastalığı eksperler komitesinin önerileri derlenerek hastalığın semptomlarına yönelik bilgiler güncellenmiştir. Hastaların klinik ve laboratuvar bulgularının düzenli olarak değerlendirilmesi, ilaçlara bağlı olabilecek yan etkilere karşı önlem alınması ve mümkün olduğunca multidisipliner yaklaşım gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, Behçet Sendromu, tedavi

M. Cem Mat. Treatment of Behcet’s Disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 92-97

Corresponding Author: M. Cem Mat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale