E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Acitretin [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 21-25 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.89577

Acitretin

Nihal Kundakçı
Ankara University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Ankara, Turkey

Acitretin is a synthetic retinoid and an active metabolite of etretinate. It shows its action in psoriasis treatment by suppressing proliferation and enhancing the differentiation of keratinocytes. It differs from other systemic anti-psoriatic agents in that it is not immunosuppressive or cytotoxic. It is used as a monotherapy or in combination with phototherapy in various clinical forms of psoriasis. Due to its teratogenicity, its use in women of reproductive age is not recommended unless there is no alternative. Studies of this drug show that acitretin monotherapy is less effective in plaque psoriasis than other conventional systemic therapies but is superior to them in generalized, palmoplantar, pustular, and hyperkeratotic variants.

Keywords: Psoriasis, acitretin, treatment

Asitretin

Nihal Kundakçı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Asitretin etretinatın aktif metaboliti olan sentetik bir retinoiddir. Psoriasis tedavisinde keratinositlerin proliferasyonunu baskılayıp, diferansiyasyonunu artırarak etki gösterir. Diğer sistemik antipsoriatik ajanlardan farkı immünosüpresif ve sitotoksik olmamasıdır. Psoriasisin farklı klinik formlarında monoterapi ya da fototerapi ile birlikte kombine olarak kullanılmaktadır. Teratojenitesi nedeniyle alternatifi olduğu sürece doğurganlık çağındaki kadınlarda kullanılması önerilmez. İlaçla ilgili çalışmalar asitretin monoterapisinin plak tip psoriasiste diğer geleneksel sistemik tedavilerden daha az etkili olduğunu, jeneralize, palmoplanter püstüler ve hiperkeratotik varyantlarda diğer geleneksel sistemik tedavilere göre daha üstün olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, asitretin, tedavi

Nihal Kundakçı. Acitretin. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 21-25

Corresponding Author: Nihal Kundakçı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale