E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Tinea Corporis: Five-year Retrospective Evaluation [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 71-73 | DOI: 10.4274/turkderm.90688

Tinea Corporis: Five-year Retrospective Evaluation

Aslı Günaydın1, Derya Aytimur2
1Artvin State Hospital Department Of Dermatology And Venerology, Artvin
2Ege University Faculty Of Medicine, Department Of Dermatology And Venerology, Izmır

Background and Desgin: Tinea corporis is an cutaneous infection due to dermatophytes, excluding palms-soles, nails and groins.The distributation of agents varies with geographic and socio-economic factors. In thıs study we aimed to analyse the agents seen in tinea corporis and their relationship with the patients’ age, gender and lesion location.
Material and Method: In thıs study, between January 2007 and December 2011, 62 patients referred to our dermatology policlinic and diagnosed as tinea corporis, restrospectively analyzed. Results compared with patients’ age, sex and location of lesions for the statistical significance.
Results: The avarage age of the patiesnts was 40,5 and accounted for 62,9% of them were female, 37,1% were male. Trichophyton rubrum was the most frequent species in both gender (56,5 %), followed by Microsporum canis (35,5 %), Trichophyton violaceum (4,8 %) and Trichophyton mentagrophytes (3,2 %). The incidence of Microsporum canis 46,5 % in women and 17,3 % in men and the diffrence attributed to the contact of women with pets which are an important source of contamination for he zoophilic dermatophyte Microsporum canis more than men.
Conclusion: In our study, the frequency and the species of tinea corporis were detected similiar to the literatüre. There was no statistically significant difference between the variables of agent species, localization, gender and age.
However, epidemiological data can be an important factor in the conditions that mycological culture can not be considered.

Keywords: dermatophyte, corporis, tinea

Tinea Korporis: Beş yıllık Retrospektif Değerlendirme

Aslı Günaydın1, Derya Aytimur2
1Artvin Devlet Hastanesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Artvin
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Tinea korporis, dermatofit türü mantarların, saçlı deri, el-ayak tabanları, tırnaklar ve kıvrım bölgeleri haricinde oluşturduğu kutanöz enfeksiyonlardır. Etkenlerin dağılımı coğrafik ve sosyo-ekonomik şartlara göre değişebilmektedir. Çalışmamızda tinea korporis tanısı alan olguların mikolojik kültür sonuçları ve olguların yaş, cinsiyet ve lezyon lokalizasyonlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2007-Aralık 2011 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine başvuran ve tinea korporis tanısı alan 62 olgunun mikolojik kültür sonuçları retrospektif olarak incelenmiş ve bu sonuçlar cinsiyet, yaş, lezyon lokalizasyonu ile anlamlılık açısından karşılaştırılmışır.
Bulgular: Tinea korporis tanısı alan 62 olgunun yaş ortalaması 40,5 iken, % 62,9’unu (n=39) kadın, % 37,1’ini (n=23) erkek olgular oluşturmaktaydı. Üreme sonuçları değerlendirildiğinde her iki cinste de en sık saptanan etken Trichophyton rubrum (%56,5) iken bunu sırasıyla Microsporum canis (%35,5), Trichophyton violaceum (%4,8) ve Trichophyton mentagrophytes (%3,2) izlemekteydi. M.canis her iki grupta da 2. sıklıkta saptanırken, kadınlarda görülme oranı % 46,5, erkeklerde % 17,3 idi. Bu fark, kadınların, zoofilik dermatofit M. canis için önemli bir bulaş kaynağı olan evcil hayvanlarla daha sık temasına bağlandı.
Sonuç: Çalışmamızda, tinea korporis etkenleri ve sıklık sıraları literatürle benzer şekilde saptandı. Etkenin türü, lezyon lokalizasyonu, cinsiyet ve yaş değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Mikolojik kültür yapılamayan durumlarda epidemiyolojik verilerin tedaviyi yönlendirmede önemli etken olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: dermatofit, korporis, tinea

Aslı Günaydın, Derya Aytimur. Tinea Corporis: Five-year Retrospective Evaluation. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 71-73

Corresponding Author: Aslı Günaydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale