E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Improvement in Attention and Executive Functions During Isotretinoin Treatment in Patients With Acne [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 109-113 | DOI: 10.4274/turkderm.93546

Improvement in Attention and Executive Functions During Isotretinoin Treatment in Patients With Acne

Erdem Deveci1, Ahmet Öztürk2, İsmet Kırpınar1, Ragıp İsmail Engin3, Mehmet Melikoğlu3, Selcen Caferoğlu Sakat3, Muhammet Demir2, Serpil Canpolat4
1Bezmialem Vakif University, School Of Medicine, Department Of Psychiatry, Istanbul, Turkey
2Erzurum Regional Training And Research Hospital, Department Of Psychiatry, Erzurum, Turkey
3Erzurum Regional Training And Research Hospital, Department Of Dermatology, Erzurum, Turkey
4Çumra State Hospital, Department Of Psychiatry, Konya, Turkey

Background and Design: We assessed attention, memory, verbal-linguistic ability, and executive functions in acne vulgaris patients before and during isotretinoin treatment.

Materials and Methods: Fifty-two treatment-naive acne patients at baseline and 24 at the second visit were evaluated. A neurocognitive battery including the Rey Auditory Verbal Learning and Memory Test, Auditory Consonant Trigram Test, Controlled Word Association Test, Digit Span Test, Trail Making Test A and B and the Stroop Test was used. The Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), and the Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) were also applied.

Results: We found improvements in attention and executive functions at the second visit in comparison with the baseline evaluations. No alteration was found in verbal episodic memory, learning, working memory, and phonemic verbal fluency (Digit Span Forwards Test p=0.003, Trial Making-A Test p=0.002, Trial Making –B Test p=0.000, Stroop test p=0.028).

Discussion: The positive effects of isotretinoin on cognitive functions may be related to the decline in acne lesions and less mental occupation with the social impacts of acne.

Keywords: Acne, isotretinoin, neurocognitive functioning, memory, executive functions, attention, verbal fluency

Akneli Hastalarda İzotretinoin Kullanımı Sırasında Dikkat ve Yürütücü İşlevlerde Düzelme

Erdem Deveci1, Ahmet Öztürk2, İsmet Kırpınar1, Ragıp İsmail Engin3, Mehmet Melikoğlu3, Selcen Caferoğlu Sakat3, Muhammet Demir2, Serpil Canpolat4
1Bezmialem Vakif Universitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Erzurum, Türkiye
3Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye
4Çumra Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Konya, Türkiye

Amaç: Akne hastalarında dikkat, bellek, sözel beceriler ve yürütücü işlevler izotretinoin tedavisi öncesi ve sırasında değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Elli iki tedavi almamış akne hastası ilk vizitte, kontrole gelen 24 hasta 2. vizitte değerlendirildi. Rey İşitsel Sözel Bellek Testi, İşitsel Üçlü Sessiz Harf Sıralama Testi, Kelime Çağrışım (KAS) testi, Sayı Uzam Testi, İz Sürme A ve B testleri ve Stroop Testinden oluşan test bataryası kullanıldı. Aynı zamanda DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ve Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği de uygulandı.

Bulgular: İlk değerlendirmeye göre ikinci görüşmede dikkat ve yürütücü işlevlerde düzelme saptandı. Sözel epizodik bellek, öğrenme, işlem belleği ya da kelime akıcılığında bir değişme saptanmadı (Sayı Uzamı İleri p=0,003, İz Sürme Testi-A p=0,002, İz Sürme Testi-B p=0,000, Stroop testi p=0,028).

Sonuç: İzotretinoinin bilişsel işlevler üzerindeki olumlu etkisi akne lezyonlarının azalması sonucu aknenin sosyal etkileri konusundaki zihinsel uğraşının azalmasına bağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Akne, izotretinoin, bilişsel işlevler, bellek, yürütücü işlevler, dikkat, sözel akıcılık

Erdem Deveci, Ahmet Öztürk, İsmet Kırpınar, Ragıp İsmail Engin, Mehmet Melikoğlu, Selcen Caferoğlu Sakat, Muhammet Demir, Serpil Canpolat. Improvement in Attention and Executive Functions During Isotretinoin Treatment in Patients With Acne. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 109-113

Corresponding Author: Erdem Deveci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale