E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
An early stage of acroangiodermatitisz of Mali type [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 295-297

An early stage of acroangiodermatitisz of Mali type

Necmettin Kırtak1, H. Serhat İnalöz1, Orhan Özgöztaşı1, Metin Karakök2, Savaş Öztürk1

Acroangiodermatitis (AAD) of Mali is an unusual cutaneous eruption consisting of violaceous, brown or dusky macules, papules, or plaques that may develop sometimes in band-like or bizarre configurations on the lower extremities. AAD of Mali usually develops as a sequel of increased venous pressure due to congenital vascular malformations or acquired circulatory abnormalities of the lower extremities. A 14-year-old girl presented with a three month history of an unusual cutaneous eruption that was slowly enlarging on the dorsal aspect of her right foot. Dermatological examination revealed band-like violaceus macule in bizarre configurations. The lesion was sharply circumscribed and there was no evidence of blanching after diascopy. Histopathological examination of the lesional skin biopsy revealed hyperkeratosis, alternating acanthosis, dilated vessels with perivascular lymphohistiocytic infiltrate and fibrosis in the upper dermis.

Keywords: Acroangiodermatitis

Bir erken başlangıçlı mali tipi akroanjiodermatit olgusu sunumu

Necmettin Kırtak1, H. Serhat İnalöz1, Orhan Özgöztaşı1, Metin Karakök2, Savaş Öztürk1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Mali tipi akroanjiodermatit (AAD) alt ekstremitelerde morumsu, kahverengi veya siyah papül veya plakların bazen bant şeklinde veya rastgele şekiller oluşturdukları nadir görülen bir deri hastalığıdır. Mali tipi AAD genellikle alt ekstremitelerin konjenital vasküler malformasyonları veya akkiz dolaşım bozukları sonucu artmış venöz basıncın bir sekeli olarak gelişir. Bu çalışmada 14 yaşında üç aydır sağ ayak dorsalinde yavaşça genişleyen deri döküntüleri üzerine polikliniğimize başvuran bir bayan hasta sunulmuştur. Dermatolojik muayenesinde değişik şekillerde morumsu-siyah maküllerin bant şeklini oluşturduğu görüldü. Lezyon keskin sınırlıydı ve diaskopi ile solma gözlenmedi. Lezyondan yapılan deri biopsisinin histopatolojik muayenesinde hiperkeratoz, değişken akantoz, üst dermisde perivasküler lenfohistiyositik infiltrasyonla birlikte dilate damarlar ve fibrozis görüldü.

Anahtar Kelimeler: Akroanjiodermatit

Necmettin Kırtak, H. Serhat İnalöz, Orhan Özgöztaşı, Metin Karakök, Savaş Öztürk. An early stage of acroangiodermatitisz of Mali type. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 295-297
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale