E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 164-167

Akne vulgaris tedavisinde kullanılan sistemik isotretinoin okuler yan etkileri

Esin Erkin1, Kamer Gündüz2, Özcan Kayıkçıoğlu1, Serap Öztürkcan2, Cenap Güler1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Amaç: Temel etkisini yağ bezlerinin aktivitesini azaltarak gösteren isotretinoinin çoğu doza ve süreye bağımlı olan yan etkileri vardır. bu çalışmada olası oküler yan etkilerin saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 0,5 mg/kg/gün isotretinoin tedavisi başlanan 15 akne vulgarisli olgu 4 ay boyunca oküler yan etkiler açısından izlendi. Tedavi öncesi ve tedavinin 1. ve 4. aylarında görme keskinliği ölçümü, Schirmer 1 testi, floressein parçalanma zamanı (FPZ), rutin biyomikroskobik muayene ve göz dibi muayeneleri yapılıp subjektif yakınmalar sorgulandı. Bulgular: Tedavi öncesinde tüm olgular oftalmolojik açıdan doğal bulundu. Olguların biyomikroskobik muayenelerinde 1. aydan itibaren %53.3 oranda konjonktivada yüzeyel hiperemi izlendi; bu olguların tümü hafif derecede subjektif kuru göz semptomları tarif etmekteydi. Schirmer 1 testi 1. ayda tüm olgularda normalken 4. ayda %20 olguda 10 mm altında idi (p=0,0000). Olguların kornea, lens ve göz dibinde tespit edilebilen bir değişiklik olmadı. Gece körlüğü ve görme keskinliğinde azalma hiçbir olguda gelişmedi. Sonuç: Sistemik isotretionin tedavisi meibomian bez yapı ve fonksiyonlarını etkileyerek gözyaşı film tabakasının destabilazyonuna, FPZ' nin kısalmasına ve hafif derecede kuru göz sendromuna yol açabilmektedir. Bu tedaviyi uygulayan dermatologların göz hekimiyle kooperasyonu gerekmektedir.


Esin Erkin, Kamer Gündüz, Özcan Kayıkçıoğlu, Serap Öztürkcan, Cenap Güler. Akne vulgaris tedavisinde kullanılan sistemik isotretinoin okuler yan etkileri. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 164-167
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale