E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Our Clinic Experience with Infliximab in Cases with Moderate-Severe Psoriasis: A Retrospective Study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 95-99

Our Clinic Experience with Infliximab in Cases with Moderate-Severe Psoriasis: A Retrospective Study

Emel Bülbül Başkan, Zerrin Yazıcı Öztürk, Hatice Erdem, Hayriye Sarıcaoğlu
Uludag University Faculty Of Medicine, Department of Dermatology, Bursa, Turkey

Background and Design: In this study, we aimed to evaluate the efficacy, safety and side effects of infliximab therapy in patients followed up in our clinic with moderate-severe psoriatic patients unresponsive to conventional therapies.
Material and Method: Twenty-six psoriasis patients who were given infliximab therapy in our clinic between years 2006-2008, were retrospectively analyzed for their demographical clinical features, changes in PASI score, duration, efficacy and adverse effects of the therapy.
Results: There were 15 female and 11 male psoriasis patients; ages ranging from 18 to 70 years (45.2±12.9). 17 of them were diagnosed as generalize plaque type psoriasis, 2 as eritrodermic psoriasis, 5 as generalize pustular, two of them as palmoplantar pustular psoriasis. Thirteen have associated psoriatic arthritis. All patients received 5 mg/kg intravenous infliximab infusion at weeks 0, 2, and 6, followed by every 8 weeks. Number of infliximab therapy sections was ranging from 2 to 16 and duration of treatment from 1 month to 28 months. Improvement in PASI between pretreatment and after induction therapy was statistically significant (p<0.05). Additional systemic treatment for disease activation was applied to patients receiving infliximab monotherapy at 14.-38. weeks. We observed allergic infusion reactions in 15.4% of the patients.
Conclusion: In compatible with data in literature, we found that infliximab therapy provides a rapid clinical response in patients (generalized, eritrodermic and/or pustular psoriasis) who are unresponsive to immunosupressive agents or in cases which these treatment modalities cannot be used because of side effects.

Keywords: Infliximab, TNF-alpha, psoriasis

Orta-Şiddetli Psoriazisli Olgularda İnfliksimabla Klinik Deneyimimiz: Retrospektif Çalışma

Emel Bülbül Başkan, Zerrin Yazıcı Öztürk, Hatice Erdem, Hayriye Sarıcaoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde takip edilen klasik tedavilere dirençli, farklı formlardaki orta-şiddetli psoriazis olgularında infliksimab tedavisinin etkinliğini, güvenilirliğini ve yan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2006-2008 yılları arasında klasik tedavilere dirençli ve infliksimab tedavisi verilen 26 psoriazis olgusunun demografik ve klinik özellikleri, PASI skorundaki değişimler, tedavi süreleri, etki ve yan etkiler hasta dosyalarından geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Olgularımızın 15’i kadın, 11’i erkek olup yaşları 18-70 yıl (45,2±12,9) arasında değişmekte idi. Olguların 17’sinde plak tipi psoriazis, ikisinde eritrodermik, beşinde generalize püstüler ve ikisinde palmoplantar püstüler psoriazis mevcuttu. On üç olguya psoriatik artropati eşlik etmekteydi. Olguların hepsinde infliksimab tedavisi 5 mg/kg dozunda, iv yolla, 0, 2, 6. haftalar ve takiben 8 haftada bir uygulandı. İnfliksimab seans sayısı 2-16 ve tedavi süresi 1-28 ay arasında değişmekte idi. Tedavi öncesi ve indüksiyon tedavisi sonrası PASI’deki iyileşme istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Tek başına infliksimab alan olgularda ortalama 22. haftalarda hastalık aktivasyonu nedeniyle ek tedaviler verildi. Olguların %15,4’ünde ilaca bağlı alerjik reaksiyonlar gözlendi.
Sonuç: İmmün baskılayıcı tedavilere yanıtsız olan ya da yan etkiler nedeniyle bu tedavilerin kullanılamadığı durumlarda jeneralize, eritrodermik ve/veya püstüler psoriazis olgularında infliksimab tedavisinin hızlı bir klinik etki sağladığı görüldü. Ancak akut alerjik reaksiyonlar ve monoterapi uygulanan olgularda aktivasyon açısından dikkat edilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: İnfliksimab, TNF-alfa, psoriazis

Emel Bülbül Başkan, Zerrin Yazıcı Öztürk, Hatice Erdem, Hayriye Sarıcaoğlu. Our Clinic Experience with Infliximab in Cases with Moderate-Severe Psoriasis: A Retrospective Study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 95-99

Corresponding Author: Emel Bülbül Başkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale