E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Psoriasis and Co-morbidities [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 23-25

Psoriasis and Co-morbidities

Ayla Gülekon, Esra Adışen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey

Psoriasis is a chronic inflammatory skin disorder affecting about 1-3% of general population, is defined among Immune Mediated Inflammatory Disease (IMID) since it develops with immune associated mechanisms. It has been proposed that the chronic inflammation in psoriasis have role in the development of metabolic and vascular disorders related with psoriasis and recent studies have focused on the psoriasis associating comorbidities and their mechanisms. Psoriasis comorbidities include psoriatic arthritis, Crohn’s disease, pustular disorders, metabolic syndrome, malignities, comorbidities related to treatments, pulmonary diseases, smoking, infections, impact on life quality and depression, and alcohol.

Keywords: Psoriasis, chronic inflammation, comorbidities

Psoriasis ve Komorbiditeler

Ayla Gülekon, Esra Adışen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Psoriasis genel populasyonda %1-3 oranında görülen, immün aracılı mekanizmalarla geliştiği için Immune Mediated Inflammatory Disease (IMID) olarak tanımlanan kronik inflamatuvar hastalıklardan biridir. Son yıllarda, psoriasisdeki kronik inflamasyonun metabolik ve vasküler bozuklukların gelişimine neden olduğu öne sürülmekte ve çalışmalar psoriasise eşlik eden komorbiditeler ve mekanizmaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Psoriasis ile ilişkili komorbiditeler arasında olan psoriatik artrit, Crohn hastalığı, püstüler hastalıklar, metabolik sendrom, malignansiler, tedavilerle ilişkili komorbiditeler, akciğer hastalıkları, sigara, enfeksiyonlar, yaşam kalitesine etki ve depresyon ile alkol bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, kronik inflamasyon, kormorbidite

Ayla Gülekon, Esra Adışen. Psoriasis and Co-morbidities. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 23-25

Corresponding Author: Ayla Gülekon, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale