E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 109-116

Uyuzda serum immunglobulin, kompleman (c3c, c4) düzeyleri, direkt immunfloresan bulguları ve ev tozu akar hassasiyetinin değerlendirilmesi

Kenan Aydoğan1, Şükran Tunalı1, Emel Bülbül Başkan1, Necdet Tokgöz1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Bu çalışma uyuz patogenezinde humoral immunite reaksiyonlarına açıklık getirebilmek amacı ile yapıldı. Klinik ve parazitolojik olarak uyuz tanısı konan, yaşları 5-62 arasında, 9' u kadın 21' i erkek toplam 30 hasta ele alındı. bu hastalarda 5 nodül, 8 sillon ve 17 papuloveziküler lezyondan biyopsi yapılarak Direkt immunfloresan (DİF) metodu ile immun birikimler incelendi. Serum immunglobulinler, kompleman komponentleri (C3c, C4) total IgE ile ev tozu akarlarına (ETA) duyarlılık durumu (spesifik IgE ) araştırılarak elde edilen sonuçlar 24 sağlıklı kontrol ile karşılaştırıldı. DİF' de 26 hastada (%86.6) subkorneal alan (SC), dermoepidermal bileşke (DEB) ve perivasküler alanlardan (PV) en az birinde immun birikim saptanmıştır. Uyuzlu olgularda IgA ve C3c düzeylerinde azalma, IgG, IgM ve IgE düzeylerinde artma olduğu, C4 düzeyinde ise değişik olmadığı gözlenirken her iki grup IgA, IgE ve C3c ortalama serum düzeyleri istatistiksel olarak kıyaslandığında, sırasıyla, p=0,0001, p=0,0003 ve p=0,01 bulundu. Araştırma grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı pozitif ETA spesifik IgE test sonucu saptandı (p<0,05). Uyuzlu olgularda ETA duyarlılığı olanlarında serum total IgE düzeylerinde klinik tip ayırt etmeksizin anlamlı yükseklik saptandı (p<0,05). Bu sonuçlar bize sarkopta karşı kompleman aktivasyonu ile IgA, IgG, IgM ve özellikleriyle IgE sınıfı antikor yanıtını göstermektedir. Ayrıca ETA duyarlılığı gösteren uyuzlu olgularda çapraz reaksiyon nedeni ile özellikle IgE aracılı reaksiyonların indüklenebileceği sonucuna vardık.


Kenan Aydoğan, Şükran Tunalı, Emel Bülbül Başkan, Necdet Tokgöz. Uyuzda serum immunglobulin, kompleman (c3c, c4) düzeyleri, direkt immunfloresan bulguları ve ev tozu akar hassasiyetinin değerlendirilmesi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 109-116
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale