E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 58 Ek : 1 Yıl : 2024
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Sistemik izotretinoin tedavisinin hemogram, biyokimyasal parametreler ve enflamatuvar belirteçler üzerine etkisi [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(1): 9-14 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2024.44442

Sistemik izotretinoin tedavisinin hemogram, biyokimyasal parametreler ve enflamatuvar belirteçler üzerine etkisi

Işıl Deniz Oğuz, Sevgi Kulaklı
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Giresun

Amaç: İzotretinoin, orta ve şiddetli akne tedavisinde kullanılan A vitamini türevi bir ilaçtır. Sistemik izotretinoin tedavisinin hemogram parametreleri üzerine etkisi gösterilmiş olmasına rağmen sonuçlar halen tartışmalıdır. Bu çalışmada Karadeniz Bölgesi’nde izotretinoin tedavisinin hemogram, biyokimyasal parametreler ve enflamatuvar belirteçler üzerine etkisini araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Orta ve şiddetli akne vulgarisi olan ve en az üç ay süreyle sistemik izotretinoin tedavisi alan 300 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Tedavi öncesi ve tedaviden 3 ay sonraki hemogram parametreleri, serum kreatinin düzeyleri, karaciğer transaminaz düzeyleri, serum lipid düzeyleri, nötrofil/lenfosit oranı (NLO), monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) oranları ve trombosit/lenfosit oranı değerlendirildi.
Bulgular: Üç aylık tedaviden sonra lökosit sayısı, kırmızı kan hücresi sayısı, nötrofil sayısı, monosit sayısı, HDL seviyeleri ve NLO’da başlangıca göre anlamlı bir azalma bulundu. Trombosit sayısı (PCT), trombosit dağılım genişliği (PDW), eritrosit dağılım genişliği, plateletkrit, hematokrit, ortalama eritrosit hemoglobini, total kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein, trigliserit ve aspartat aminotransferaz düzeylerinde anlamlı artış bulundu.
Sonuç: Sonuçlarımıza göre izotretinoin birçok hemogram ve biyokimyasal parametreyi etkileyebilmektedir. Bu çalışma, literatürde izotretinoin tedavisi sonrası monosit sayısında azalma ve PDW ve PCT düzeylerinde artış gösterilen tek makaledir.

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, hemogram, enflamatuvar belirteçler, isotretinoin

Effects of systemic isotretinoin treatment on hemogram, biochemical parameters, and inflammatory markers

Işıl Deniz Oğuz, Sevgi Kulaklı
Giresun University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Giresun, Türkiye

Background and Design: Isotretinoin, a vitamin A derivative, is widely used to treat moderate and severe acne. Although the effect of systemic isotretinoin treatment on hemogram parameters has been demonstrated, the results are still controversial. In the present study, we investigated the effect of isotretinoin on biochemical parameters, hemogram, and inflammatory markers in the Black Sea Region.
Materials and Methods: Medical data of 300 patients with moderate and severe acne vulgaris who received systemic isotretinoin treatment for at least three months were analyzed retrospectively. Hemogram parameters, serum creatinine levels, liver transaminase levels, serum lipid levels, neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio, and monocyte/high-density lipoprotein (HDL) ratios were evaluated before and three months after the treatment.
Results: A significant decrease was found in leukocyte count, red blood cell count, neutrophil count, monocyte count, HDL levels, and NLR after three months of treatment compared to the baseline. A significant increase was found in platelet count, plateletcrit (PCT), platelet distribution width (PDW), red cell distribution width, hematocrit, mean erythrocyte hemoglobin, total cholesterol, low-density lipoprotein, triglyceride, and aspartate aminotransferase levels.
Conclusion: According to our results, isotretinoin can affect several hemogram and biochemical parameters. In addition, this article is the only article demonstrating a decrease in monocyte count and an increase in PDW and PCT levels after the treatment of isotretinoin in the literature.

Keywords: Acne vulgaris, hemogram, inflammatory markers, isotretinoin

Işıl Deniz Oğuz, Sevgi Kulaklı. Effects of systemic isotretinoin treatment on hemogram, biochemical parameters, and inflammatory markers. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(1): 9-14

Sorumlu Yazar: Işıl Deniz Oğuz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale