E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Cilt : 58 Sayı : 1 Yıl : 2024
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Yayın Yönergesi

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ YAYIN YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM- Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç
Madde 1- Bu yönerge Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği adına çıkarılan dergi ve dernek eğitim kitaplarının ve dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda bilimsel araştırmaların teşvik edilmesini, bilimsel bilgi paylaşımının sağlanmasını ve bu yolla üyelerinin eğitimlerine katkıda bulunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam
Madde 2- Bu yönerge Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dergisinin ve eğitim kitaplarının hazırlanması, basılması ve dağıtılmasına ilişkin kuralları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu yönerge Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği tüzüğünün 2. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM- Yapılanma ve Görev Tanımları

Madde 4- Derneğin iki yayın organı vardır: Türkderm dergisi ve Dernek Kitapları (kongre, sempozyum, kurs ve diğer) dır. Bu yayınların çıkarılmasına yönelik yapılar Yayın Komisyonu, Editörler Kurulu’dur.

Madde 5- Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Yayın Komisyonu: Dernek başkanı, dernek genel sekreteri ve editörlerinden oluşur. Yayın komisyonunun görevleri, yayın politikalarının oluşturulması, yayınların tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda biçim ve içerik olarak yüksek nitelikte çıkarılmasını sağlanmasını, üyelerinin gereksinimlerine uygunluğunun dikkate alınması ve yayınların düzenli olarak çıkarılmalarının izlenmesidir.

Yayın Komisyonu yılda en az iki kez toplanır ve görev süresi Yönetim Kurulu ile ilişkili olarak 2 yıldır.

Madde 6- Editörler Kurulu: Editör / editörler ve en az 2 editör yardımcısından oluşur. Görev süresi 2 yıl olup yeni yönetim kurulu oluşumun gerçekleştiği takvim yılını izleyen yılın Ocak ayında başlar. Yeni editör kurulu oluşturulurken bir önceki editör kurulunda yer almış en az bir üyenin yeni kurulda da göreve devamı önemle tavsiye edilir.
6.1. Editör/Editör yardımcıları: Editör Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Editör yardımcıları, editörün önerisi ve yönetim kurulunun onayıyla belirlenir. Dergide yer alacak yayınların tüzük hükümlerine göre yönetiminden; Yayın Komisyonu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Editörlerin temel görevleri, derginin belirlenen yayın politikalarına ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması ve düzenli olarak çıkarılmasını sağlamaktır.

6.2. Editörlerin özellikleri
6.2.1. Türkçe ve İngilizce yazım ve imla kurallarına hakim olmak.
6.2.2. Derginin tüm işlemlerini sağlayacak nitelikte olmak ve meslekte en az 10 yıl çalışmış olmak.
6.2.3. Uluslararası yayın yapmış olmak, SCIE'de atıf almış olmak.
6.2.4. Etik kurallara bağlı ve saygın bir kişilik yapısında olmak.
6.2.5. Dergiyi uluslararası düzeye taşıyabilecek niteliklerde olmak.
6.2.6. Ulusal ve Uluslar arası literatürleri izlemek ve özellikle bilişim teknolojilerine hakim olmak.
6.2.7. Zamanını etkin bir şekilde kullanmak, diğer projelerine öncelik vererek derginin işlerini aksatmamak yönünde gönüllü olmak.
6.3. Editör yardımcıları editörün önerisi ve yönetim kurulunun onayıyla belirlenir ve editör/editörler tarafından belirlenen görevleri yürütmekten sorumludurlar. Görev süresi Yönetim Kurulu ile ilişkili olarak 2 yıldır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- İşleyiş

Madde 7- Derginin performansının değerlendirilmesinde dikkat edilecek ilkeler
7.1. Dergiye yılda gelen toplam yazı sayısı
7.2. Dergiye yılda gelen toplam araştırma yazısı sayısı
7.3. Derginin etki değeri (Impact Factor)
7.4. Dergiye gelen yazıların yurtdışı kaynaklı olanlarının sayısı
7.5. Dergi hakemlerinin yurtdışı bilim insanlarından oluşma oranı
7.6. Editoryal süreçlerin ortalama tamamlanma süresi

Madde 8-Derginin kapak sayfasında dergi künyesi, dernek amblemi, derginin Türkçe ve İngilizce isimleri, cilt, sayı ve yıl bilgileri yer almalıdır. Dergi iç kapağında kapak bilgilerinin yanı sıra, derginin imtiyaz sahibi, editör / editörler, editör yardımcıları, danışmanlar kurulu, iletişim adresi ve basım yeri bilgileri yer almalıdır. Dergi ilk sayfasında da yazarlara bilgi niteliğini taşıyan dergi yazım kuralları yer alır.
8.1. Dergi 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez yayımlanır, gerektiğinde ek veya özel sayı yayımlanabilir.
8.2. Dergi / kitaplara gelen yazılar elektronik ortamında ve kayıt defterinde numaralanarak kabul edilir. Editörler Kurulu tarafından ön değerlendirmesi yapılır, 2 danışmana yazar adı ve çalışmanın yapıldığı merkez saklanarak elektronik ortamda iletilir. Yazarlara süreç hakkında bilgi verilir. Editörler Kurulu gereğinde yayının yayınlanamaz özellikte olduğuna danışmanlara göndermeden de karar verebilir.

8.3. Danışmanların özellikleri

8.3.1. Danışmanlar Yönetim Kurulu tarafından alanlarında uzman olanlar arasından belirlenir.
8.3.2. Danışmanlar Ulusal ve Uluslararası yayınları olan kendi alanlarında tanınmış, bilimsel geçmişe ve bilgi birikimine sahip kişiler olmalıdır.
8.3.3. Editör; yazıyı değerlendirecek Danışmanları seçerken, danışmanla makale sahibi arasında ilgi ve çıkar ilişkisi olup olmadığını gözetir
8.3.4. Hakem kendisine gönderilen yazıyı zaman veya konu uygunsuzluğu gerekçesiyle iade edebilir
8.4. Türkderm Dergisi dışında basılan “Kongre ve Sempozyum özet Kitabı” Yönetim Kurulu Bilimsel Etkinlik sorumlusu başkanlığında kongre / sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirildiği için ayrıca kurs, tanı rehberleri, eğitim kitapları Dernek Yayın Komisyonu tarafından değerlendirildiği için Danışmanlara gönderilmez.
8.5. Yayınlanmasına karar verilen yazılar Editörler Kurulu tarafından son kez değerlendirilir, gerekli düzenlemeler yapılır. Derginin o sayısını oluşturan yazılar belirlenerek yayınevine gönderilir.
8.6. Yayınevinde son şekli verilen yazılar, yazarlara bir ön yazı ile gönderilir, son düzeltmeler yapılarak, yayın hakkı devri formu tüm yazarlar tarafından onaylanır. Taslak olarak hazırlanmış dergi, basılı olarak yada PDF formatında editörün onayına sunulur ve editörün yazılı onayından sonra basılır.
8.8. Evrak kayıt defterleri¸ yazışmalar, makaleler 5 yıl süre ile saklanır. Beş yıllık saklama süresi sonunda bu dökümanlar, Dernek Merkezinde süre sınırı olmaksızın saklanır.
8.9. Editörün tüm kırtasiye, fotokopi gibi gereksinmeleri, Dernek merkezi tarafından karşılanır.
8.10. Yayınlanan yazılardaki bilimsel ve yasal sorumluluklar tümüyle yazarına aittir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, derneğin adı ve logosu ile birlikte yayınlanan yayınların hiç birisi dernek adına bağlayıcı nitelikte değildir ve derneğin resmi görüşü olarak nitelendirilemezler.
8.11. Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin yayınlarının yasal sahibi/sorumlusu Dernek Başkanıdır. bunun dışında Yönetim kurulu gerektiğinde derginin imtiyaz sahibini belirler.

Madde 9- Yürürlük: Bu yönerge Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 10-Yürütme: Bu yönergeyi Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

Hızlı Arama

LookUs & Online Makale