E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of Sun Protection Habits and Melanocytic Nevi of Population Screened in a Shopping Mall in Ankara [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 155-159

Evaluation of Sun Protection Habits and Melanocytic Nevi of Population Screened in a Shopping Mall in Ankara

Nilsel İlter, Murat Orhan Öztaş, Esra Adışen, Mehmet Ali Gürer, Özge Keseroğlu, Selda Ünal, Bilge Kıraç, Jale Yüksek, Canan Kevlekçi, Deniz Çetinkünar, Banu Öztürk, Nergis Eroğlu
Department of Dermatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara

Background and Design: The evaluation of sun protection habits, numbers and types of nevi in our community. Material and Method: A stand was built in a big mall in Ankara where 764 patients were screened for the presence of nevi in three working day periods during the month of May of 2005 and 2006. Lesions were evaluated with the help of digital dermatoscopy. In the study, sun protective practices, sunscreen using habits, dermatoscopic diagnosis of the lesions, numbers and the localization of the lesions were also recorded. Results: The study population consisted of 764 patients (438 female, 326 male) with age ranging from 1 to 80 (33.7±13.7) years. 55.6% of them had skin type III, 47.3% had sunburn history. Most of the patients (44.1%) were not using sunscreens. Hats and umbrellas (40.3%) were the most common accessories used for protection. 904 lesions of 764 patients examined by dermatoscopy revealed that the most common diagnosis was nevi. Two patients were diagnosed with having cutaneous melanoma or basal cell carcinoma. Conclusion: Our findings have shown that the general population is not aware of the risks of sun exposure or the appropriate ways for sun protection and that there is a necessity for educational programmes or campaigns about sun protection and nevi in our general population.

Keywords: Sun, effects of sun, sun protection, sunscreens

Ankara’da Bir Alışveriş Merkezinde Yapılan Nevüs Taramasında Popülasyonun Güneşten Korunma Alışkanlıkları ve Melanositik Nevüslarının Değerlendirilmesi

Nilsel İlter, Murat Orhan Öztaş, Esra Adışen, Mehmet Ali Gürer, Özge Keseroğlu, Selda Ünal, Bilge Kıraç, Jale Yüksek, Canan Kevlekçi, Deniz Çetinkünar, Banu Öztürk, Nergis Eroğlu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Ankara

Amaç: Halkımızın güneşten korunma alışkanlıklarının, nevüs sayı ve tipinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: 2005 ve 2006 yıllarında Mayıs aylarında Ankara’da büyük bir alışveriş merkezinde stand kurularak üçer günlük çalışma periyodlarında toplam 764 hastanın nevüs muayenesi yapıldı ve lezyonlar dijital dermatoskop ile değerlendirildi. Çalışmada hastaların tatil alışkanlıkları, güneşten koruyucu kullanım alışkanlıkları, deri tipleri, tanıları, lezyon sayısı ve lezyonların lokalizasyonları kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 438’i kadın, 326’sı erkek 764 olgunun yaşları 1-80 (33,7±13,7) arasındaydı. %59,1’i üniversite öğrencisi veya mezunuydu. %55,6’sının deri tipi III idi, %47,3’ünün güneş yanığı öyküsü bulunuyordu. Olguların %44,1’i güneşten koruyucu kullanmıyordu. Korunma amacıyla kullanılan aksesuarlar arasında en sık şapka ve gözlük (%40,3) bulunuyordu. Yedi yüz altmış dört olgunun 904 lezyonu dermatoskopik olarak değerlendirildi, en sık konulan tanı nevüs idi. Birer olguda yüzeyel yayılan malin melanom ve bazal hücreli karsinom tanıları konuldu. Sonuç: Bulgularımız genel popülasyonun güneşin zararlı etkileri ve etkin korunma yöntemleri konusunda bilinçli olmadığını göstermekte ve genel popülasyonda güneşin deriye etkileri ve nevuslar konusunda bilinçlendirme kampanyalarının aktif olarak planlanması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güneş, güneşin zararlı etkileri, güneşten korunma, güneşten koruyucular

Nilsel İlter, Murat Orhan Öztaş, Esra Adışen, Mehmet Ali Gürer, Özge Keseroğlu, Selda Ünal, Bilge Kıraç, Jale Yüksek, Canan Kevlekçi, Deniz Çetinkünar, Banu Öztürk, Nergis Eroğlu. Evaluation of Sun Protection Habits and Melanocytic Nevi of Population Screened in a Shopping Mall in Ankara. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 155-159

Corresponding Author: Esra Adışen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale