E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The Recurrence and Cosmetic Results After Topical Photodynamic Therapy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 160-166

The Recurrence and Cosmetic Results After Topical Photodynamic Therapy

Can Ceylan, Fezal Özdemir, Alican Kazandı
Ege University School of Medicine, Department of Dermatology. Izmir / Turkey

Background and Design: Photodynamic therapy (FDT) is a photochemotherapy modality which is used frequently and effectively in the treatment of actinic keratosis, Bowen disease and basal cell carcinomas. This study was performed to determine cure rates, cosmetic outcome and recurrence rates after aminolevulinic acid (ALA)-based photodynamic therapy for skin lesions showing complete response to treatment procedure. Material and Method: Sixty-eight patients (27 females and 41 males) with 78 lesions were included in the study. Among them, 25 were actinic keratosis (AK), 8 were actinic cheilitis (AC), 30 were basal cell carcinomas (BCC), 3 were Bowen disease, 10 were intraepidermal epithelioma (IEE), one lesion was parapsoriasis and one lesion was verruca plantaris. Six to 8 hours after topical administration of ALA (20%), the lesions were exposed to light from a broad-band light source. Skin biopsy specimens were obtained from 74 lesions for histopathological control. Results: At the end of the second month of treatment, fifty-six (72%) of seventy-eight lesions showed complete clinical response, whereas fourty-seven of 74 lesions (63.5%) exhibited complete histopathological clearance. A total of 9 recurrences (16%) was observed during a median follow-up of 36 months. Recurrence rates were 3 (14%) in AK, 1 (17%) in AC, 1 (8%) in superficial BCC, 3 (75%) nodular BCC and 1 (12.5%) in IEE. Cosmetic outcome was excellent and good in 42 lesions (89%), fair in 3 lesions (6%) and poor in 2 lesions (5%). Conclusion: Topical photodynamic therapy is a noninvasive, effective and cosmetic modality of treatment in the selected skin lesions, as an alternative to the conventional procedures.

Keywords: Photodynamic therapy, aminolaevulinic acid, recurrence, cosmetic result

Topikal Fotodinamik Tedavi Sonrası Rekürrens ve Kozmetik İyileşme Sonuçları

Can Ceylan, Fezal Özdemir, Alican Kazandı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Fotodinamik terapi (FDT), aktinik keratoz, Bowen hastalığı ve yüzeyel bazal hücreli karsinom gibi lezyonlarda yaygın ve etkin olarak kullanılan bir fotokemoterapi yöntemidir. Bu çalışma, topikal aminolevülinik asit (ALA) ve geniş bant ışık kaynağı ile ışınlama sonrası tedaviye tam yanıt veren deri lezyonlarında elde edilen kür oranları, rekürrens ve kozmetik iyileşme sonuçlarını değerlendirmek için yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Almış sekiz hastadaki (27 kadın, 41 erkek) 78 lezyon çalışma kapsamına alındı. Lezyonlardan 25’i aktinik keratoz, 8’i aktinik keilit, 30’u bazal hücreli karsinom, 3’ü Bowen hastalığı, 10’u intraepidermal epitelyoma ve birer tanesi de parapsoriazis ve plantar verrükadan oluşmaktaydı. Lezyonlar, topikal %20 ALA uygulaması sonrası 6-8 saat süreyle inkübasyona bırakıldıktan sonra geniş bant ışık kaynağı ile ışınlandı. Histopatolojik kontrol için 74 lezyondan deri biyopsisi alındı. Bulgular: Tedaviden iki ay sonra yapılan değerlendirmede 78 lezyonun 56’sında (%72) tam yanıt elde edilirken, histopatolojik olarak 74 lezyonun 47’sinde (%63,5) tam düzelme sağlandığı görüldü. Ortalama 36 aylık takip sonunda ise toplam 9 (%16) rekürrens saptandı. Rekürrens oranları aktinik keratozda 3 (%14), aktinik keilitte 1(%17), yüzeyel bazal hücreli karsinomda 1 (%8), nodüler bazal hücreli karsinomda 3 (%75) ve intraepidermal epitelyomada 1 (%12,5) oldu. Kırk yedi lezyonun 42’si (%89) mükemmel ve iyi, 3’ü (%6) orta, 2’si (%5) kötü kozmetik sonuç ile iyileşme gösterdi. Sonuç: Topikal fotodinamik terapi, seçilmiş deri lezyonlarında standart tedavi yöntemlerine iyi bir alternatif oluşturan noninvaziv, etkin ve kozmetik bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Fotodinamik tedavi, aminolevülinik asit, rekürrens, kozmetik sonuç

Can Ceylan, Fezal Özdemir, Alican Kazandı. The Recurrence and Cosmetic Results After Topical Photodynamic Therapy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 160-166

Corresponding Author: Can Ceylan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale