E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(3): 153-157

Bazal hücreli karsinomda topikal fotodinamik tedavi

Can Ceylan1, Fezal Özdemir1, Sezer Erboz1, Alican Kazandı1, Aslı Özol1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Bazal hücreli karsinom (BCC), derinin en sık görülen malign tümörüdür. Fotodinamik tedavi (FTT), çeşitli solid tümörlerin tedavisi için yeni bir yöntem olup BCC tedavisinde de kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı BCC tedavisinde fotodinamik tedavinin etkinliğini belirlemekti. Çalışmaya 30 lezyon taşıyan toplam 26 hasta (13 yüz, 8 burun,4saçlı deri, 5 gövde lezyonu) dahil edildi. klinik olarak lezyonların 14' ü yüzeyel ve 19' sı nodüler yapıya sahipti. Hastalara fotosensitizan olarak 5-aminolevünilik asit (ALA) krem tatbik edildi. ALA' nın 6-8 saatlik bekleme süresinden sonra inkoherent ışık kaynağı ile ışınlama yapıldı. Işınlama sırasında kırmızı ve kızılötesi ışık bandı (sırasıyla 580-720 nm ve 1250-1600 nm dalga boyunda) kullanıldı. Her lezyon 100-120 nw/cm2 ışık şiddetinde ortalama 100 jooule/cm2 total doz aldı. Tedaviden önce ve tedaviden 2 ay sonra hem klinik hem de histopatolojik değerlendirme yapıldı. Tedavi sonrası 3 lezyondan biyopsi alınamadı ve söz konusu lezyonlar için sadece klinik değerlendirme yapıldı. Her hasta 2 aylık aralıklarla toplam 6 ay klinik takibe alındı. Klinik değerlendirmede tüm lezyonların %56,6' sında tam cevap alınırken, histopatolojik olarak tam düzelme oranı %62,9' du. Klinik olarak yüzeyel özelliğe sahip BCC lezyonları fotodinamik tedaviye oldukça iyi cevap verdi ve bu lezyonlarda klinik ve histopatolojik olarak %92,8 tam cevap oranı elde edildi. Nodüler BCC lezyonlarında tam cevap oranı %25 olarak belirlendi. Tedavi sırasında en yaygın yan etki, tolere edilebilen sıcaklık, kaşıntı ve ağrı hissi iken, tedavi sonrasında hafif ağrı, eritem ve ödem gözlendi. Sonuç olarak ALA krem ile fotodinamik tedavinin yüzeyel BCC tedavisinde etkili ve güvenli bir tedavi yöntemi olduğuna karar verildi.


Can Ceylan, Fezal Özdemir, Sezer Erboz, Alican Kazandı, Aslı Özol. Bazal hücreli karsinomda topikal fotodinamik tedavi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(3): 153-157
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale