E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Kimura Disease’s: A Case Report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 171-173

Kimura Disease’s: A Case Report

Hakan Cinemre, Feyzi Gökosmanoğlu, Cemil Bilir
Department of İnternal Medicine, Düzce Üniversity, Düzce, Turkey

Kimura is a chronic inflamatuary disease at oral mucosa which presents as large subcutaneous nodules or masses on the head or neck of adulthood males. The lesions characteristics are eosinophilia in lymphocytic infiltration, fibrosis and diffuse vascularity. Eosinophilia and elevated blood IgE can be peresent. A 62 years old female with inguinal mass and itching was presented.

Keywords: Kimura disease’s, eosinophilic syndrome’s, differential diagnosis

Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu

Hakan Cinemre, Feyzi Gökosmanoğlu, Cemil Bilir
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Düzce

Kimura hastalığı; subkutan dokuda nodül veya kitleler şeklinde, özellikle genç ve orta yaşlı erkeklerde baş-boyun bölgesi, oral mukozada görülen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Lezyonlar, lenfositik infiltrasyonların içinde yer alan eozinofiller, fibrozis ve zengin vasküler ağ yapısının varlığıyla karakterizedir. Periferik kanda eozinofili ve serum Ig E artışı olabilir. Olgumuz 62 yaşında kadın olup inguinal bölgede şişlik ve bütün vucudda yaygın kaşıntı yakınması ile başvurdu.

Anahtar Kelimeler: Kimura hastalığı, eozinofilik sendromlar, ayırıcı tanılar

Hakan Cinemre, Feyzi Gökosmanoğlu, Cemil Bilir. Kimura Disease’s: A Case Report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 171-173

Corresponding Author: Feyzi Gökosmanoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale