E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Keratinocyte Apoptosis is Decreased in Psoriatic Epidermis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 167-170

Keratinocyte Apoptosis is Decreased in Psoriatic Epidermis

Semih Tatlıcan1, Ata Türker Arıkök2, Özlem Gülbahar3, Cemile Eren1, Zeliha Ulukaradağ1, Fatma Eskioğlu1
1Dermatology Clinic, Ministry of Health Diskapi Yildirim Beyazit Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
22. Patology Clinic, Ministry of Health Diskapi Yildirim Beyazit Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Medical Biochemistry, Gazi University Medical Faculty, Ankara, Turkey

Background and Design: Abnormal differentiation and hyperproliferation of keratinocytes are the hallmarks of psoriasis vulgaris. Although psoriasis vulgaris is generally accepted as a disease of decreased keratinocyte apoptosis, the results are contradictory. The aim of the current study is to investigate whether decreased keratinocyte apoptosis contributes to the formation of a thickened epidermis as increased keratinocyte proliferation. Material and Method: Forty-three untreated psoriasis vulgaris patients and 20 healthy control subjects were included into the study. Biopsy specimens taken from the enrollee were evaluated by immunohistochemical staining for Ki-67 expressions to show the proliferation of keratinocytes and by the terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP-biotin nick-end labeling (TUNEL) method to show the apoptotic keratinocytes. Results: Apoptotic index (percentage of the TUNEL positive cells) was significantly lower in psoriatic epidermis (0.33±0.64) than in normal epidermis (0.75±0.85); whereas Ki-67 index (percentage of positively staining cells for Ki-67) was significantly higher in psoriatic epidermis (30.86±10.49) than in normal epidermis (11.65±2.98), (p=0.021 and p=0.00; respectively). Conclusion: Decreased keratinocyte apoptosis also contribute to increased epidermal thickness in psoriasis as well as increased keratinocyte proliferation.

Keywords: Apoptosis, cell proliferation, psoriasis

Psoriatik Epidermiste Keratinosit Apoptozisi Azalmıştır

Semih Tatlıcan1, Ata Türker Arıkök2, Özlem Gülbahar3, Cemile Eren1, Zeliha Ulukaradağ1, Fatma Eskioğlu1
1Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Keratinositlerin hiperproliferasyonu ve anormal diferensiyasyonu psoriasis vulgarisin temel özellikleridir. Psoriasis vulgaris keratinosit apoptozisinin azaldığı bir hastalık olarak kabul edilse de; sonuçlar birbiriyle çelişmektedir. Bu çalışmanın amacı kalınlaşmış bir epidermisin oluşmasında artmış keratinosit proliferasyonu yanında azalmış keratinosit apoptozisinin de rol alıp almadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 43 tedavi edilmemiş psoriasis vulgaris hastası ve 20 sağlıklı kontrol birey dahil edildi. Katılımcılardan alınan biyopsi örnekleri; keratinosit proliferasyonunu göstermewk amacıyla Ki-67 ekspresyonları için immünhistokimyasal boyama ile ve keratinosit apoptozisini göstermek amacıyla terminal deoksinükleotidil transferaz (TdT)-aracılı dUTP-biotin çentik-uç etiketleme (terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP-biotin nick-end labeling, TUNEL) yöntemi ile değerlendirildi. Bulgular: Apoptotik indeks (TUNEL pozitif hücrelerin yüzdesi) psoriatik epidermiste (0,33±0,64) normal epidermisten (0,75±0,85) belirgin olarak daha düşük iken (p=0,021), Ki-67 indeksi (Ki-67 için pozitif boyanan hücrelerin yüzdesi) psoriatik epidermiste (30,86±10,49) normal epidermisten (11,65±2,98) belirgin olarak daha yüksekti (p=0,00). Sonuç: Azalmış keratinosit apoptozisi de artmış keratinosit proliferasyonu gibi psoriasisteki artmış epidermal kalınlığa katkıda bulunur.

Anahtar Kelimeler: Apoptozis, hücre proliferasyonu, psoriasis

Semih Tatlıcan, Ata Türker Arıkök, Özlem Gülbahar, Cemile Eren, Zeliha Ulukaradağ, Fatma Eskioğlu. Keratinocyte Apoptosis is Decreased in Psoriatic Epidermis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 167-170

Corresponding Author: Semih Tatlıcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale