E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Melanocytic Nevi Prevalence and the Relationship with Sun Exposure Among School Children [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 149-154

Melanocytic Nevi Prevalence and the Relationship with Sun Exposure Among School Children

Meltem Uslu, Ekin Şavk, Göksun Karaman, Neslihan Şendur
Department of Dermatology, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey

Background and Design: Melanocytic nevi (MN) count is known as the strongest risk factor for melanoma development. So it is important to know the MN count in public. We aimed to determine the MN prevalence in schoolchildren and also clarify the possible relation between MN counts, constitutional variables and sun exposure. Material and Method: In this randomized, cross-sectional study, a questionnaire asking skin phenotypes and sun exposure in previous summer was prepared for primary-school children. Nine hundred and sixty questionnaires distributed to the parents. Children who were given permission by parents for examination were examined for whole body MN. Results: Questionnaires were answered by parents of 939 children and 622 children (316 boys and 306 girls) were examined. Mean age of children was 8.8±1.5 (6-12). Mean MN count was 19.6±16.6 and this count was increasing with age (p<0.001). MN count was significantly related with sex, skin phototype and skin colour. More MN were found in boys (p<0.001), children with sun sensitive phototypes (p=0.03) and light skin colour (p<0.001). Time spent outside on midday in previous summer was not related with the MN count (p=0.35). Sunburns experienced in previous summer were not related with MN count (p=0.11). MN were most densely located on the face, and then on upper extremity, trunk and lower extremity in decreasing order. There were more MN on the more sun exposed sites of the arms, hands and feet. Conclusion: It was found that previous summer sun exposure had no effect on MN count in schoolchildren. However, relation between MN count and skin phenotype and distribution of the MN on the body suggest that sun exposure could affect MN count and this effect could be seen in a long period of time.

Keywords: Melanocytic nevus, children, sun exposure

Okul Çocuklarında Melanositik Nevüs Prevalansı ve Güneş Maruziyeti İlişkisi

Meltem Uslu, Ekin Şavk, Göksun Karaman, Neslihan Şendur
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Aydın

Amaç: Melanositik nevüs (MN) sayısı melanom gelişimi için en güçlü risk faktörü olarak bilinmektedir. Bu nedenle bir toplumda MN sayısının bilinmesi önemlidir. Çalışmada ilkokul çağı çocuklarında MN prevalansının belirlenmesi, yapısal özellikler ve güneş maruziyeti ile MN sayısı arasındaki olası ilişkinin açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Randomize, kesitsel düzenlenen bu çalışma için ilköğretim okullarında eğitim alan çocukların deri fenotipleri ve bir önceki yaz güneşe maruziyetlerinin sorgulandığı bir anket hazırlandı. Dokuz yüz altmış anket ebeveynlere ulaştırıldı. Ailesi tarafından izin verilen çocuklar tüm vücut MN’leri açısından muayene edildi. Bulgular: Anketler 939 çocuğun ebeveynleri tarafından yanıtlandı, 622 çocuk muayene edildi. Yaş ortalaması 8,8±1,5 (6-12) olan çocukların, 316’sı erkek 306’sı kızdı. Okul çocuklarında MN sayısı ortalaması 19,6±16,6 idi ve bu sayı yaşla artmaktaydı (p<0,001). MN sayısı ile cinsiyet, deri fototipi ve deri rengi arasında anlamlı ilişki saptandı. Erkeklerde (p<0,001), güneşe duyarlı deri tipi (p=0,03) ve açık deri rengine (p<0,001) sahip çocuklarda daha fazla MN vardı. Bir önceki yaz gün içinde dışarıda geçirilen süre, MN sayısını etkilememişti (p=0,35). MN sayısı ile geçen yaz yaşanan güneş yanığı sayısı arasında bir ilişki saptanmadı (p=0,11). MN’lar en yoğun olarak yüzde, azalan sıra ile üst ekstremite, gövde ve alt ekstremitede yerleşmişti. Kollar, eller ve ayakların daha çok güneş gören kısımlarında daha fazla MN vardı. Sonuç: Bu çalışmada okul çocuklarında bir önceki yaz yaşanan güneş maruziyetinin MN sayısını etkilemediği saptanmıştır. Ancak MN sayısının deri fenotipi ile ilişkisi ve MN’lerin vücuttaki dağılımı, güneş maruziyetinin MN sayısını etkileyebileceği ve bu etkinin uzun bir zaman süreci içinde ortaya çıkabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Melanositik nevus, çocuk, güneş maruziyeti

Meltem Uslu, Ekin Şavk, Göksun Karaman, Neslihan Şendur. Melanocytic Nevi Prevalence and the Relationship with Sun Exposure Among School Children. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 149-154

Corresponding Author: Meltem Uslu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale