E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(3): 206-210

Deri kanserlerinde radyoterapi sonrası kozmetik sonuç

Can Ceylan1, Ayla Duransoy2, Sezer Erboz1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Deri kanserlerinin çoğu iyonizan radyasyona duyarlı olup, çevre normal doku tarafından iyi tolere edilebilen dozlarla tedavi sağlanabilmektedir. Yüzeyel x ışını tedavisi doğru şekilde uygulandığında büyük tümörlerde bile şekil ve fonksiyon bozukluğu oluşturmaksızın ve sonradan rekonstrüktif cerrahi girişim gerektirmeksizin seçici hasar oluşturabilmektedir. Bu çalışma yüzeyel x ışını tedavisinden sonra kozmetik sonuçları değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya toplam 121 lezyonlu 100 hasta dahil edilmiştir. Histopatolojik olarak lezyonların 89' u bazal hücreli, 26' sı skuamöz hücreli, 4' ü intraepidermik epitelyomalı, 2' side bazoskuamöz hücreli karsinom yapısındaydı. Tüm lezyonlar yüzeyel bir x ışını cihazı ile ışınlandılar (voltaj:100kV, şiddet:10 mA). Total doz 4200-6000 cGy arasında değişmekteydi. Hastalar toplam 5 yıl süre için klinik şifa yanısıra şekil ve fonksiyon bozukluğu ile radyodermatit açısından değerlendirildiler. Tedavi sonunda 3 lezyon alopesi, 6 lezyonda gelişen kronik radyodermatit bulguları nedeniyle olmak üzere toplam 9 lezyon (%7,7) kötü kozmetik sonuç olarak değerlendirildi. Diğer lezyonlarda (%92,3) tedavi sonucu iyileşme, kozmetik olarak kabul edilebilir özellikte bulundu. Sonuç olarak yüzeyel x ışını tedavisi deri kanserlerinde uygun ve kozmetik bir tedavi yöntemi olarak değerlendirildi.


Can Ceylan, Ayla Duransoy, Sezer Erboz. Deri kanserlerinde radyoterapi sonrası kozmetik sonuç. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(3): 206-210
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale