E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(1): 34-37

Immunsupresif sağaltım alan hastalarda oral kandida infeksiyonu prevalansı

Ayşe Perşembe1, Kübra Eren Bozdağ1, Ahmet Karaman1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

İmmunsupresif sağaltım alan hastaların fırsatçı infeksiyonlara yatkınlığı artmıştır. Bu kişilerde en sık görülen infeksiyon etkeni kandidalardır. İmmunsupresif sağaltım alan hastalarda kandidaların neden olduğu oral infeksiyon sıklığını araştırmak amacıyla immunsupresif sağaltım alan 100 hasta ve sağlıklı 53 kişiden oral kazıntı alınarak mikroskobik ve kültür yöntemleri ile incelendi. Direkt mikroskobik incelemede %57 hastada mantar elemanı saptandı. 100 hastanın 82' sinde (%82) oral mukoza kazıntısından yapılan kültürde kandida üredi. Kontrol grubunu oluşturan 53 olgunun ise 8' inin (%15.1) oral mukozasında kandida kolonizasyonu saptandı. Hasta ve kontrol grubuna ait veriler istatistiksel olarak ki-kare testi ile değerlendirildi. İmmunsupresif sağaltım gören hastalarda saptanan oral kandida infeksiyonu sıklığının, sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (p(0,0005).


Ayşe Perşembe, Kübra Eren Bozdağ, Ahmet Karaman. Immunsupresif sağaltım alan hastalarda oral kandida infeksiyonu prevalansı. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(1): 34-37
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale