E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(1): 38-40

Glutatyon s-transferaz ve ultraviole ışıması

Melih Akyol1, V. Kenan Çelik2, Sedat Özçelik1, Ahmet Aker2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Ultraviole B duyarlılığı ile eritrosit içi bazal glutatyon s-transferaz aktivitesi arasında bir ilişkinin var olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Çalışmaya alınan 49 olgu ultraviole B duyarlılığı düşük (1. Grup), orta (2. Grup) ve yüksek (3. grup) derecede olmak üzere üç gruba ayrıldı. Hemoglobin başına tespit edilen glutatyon s-transferaz aktivite değerlerinin (nmol/gr Hb) ortalaması 1. grupta 7.51±1.01, 2. grupta 7.06±0.82 ve 3. grupta ise 8.26±1.28 bulundu. Buna göre tüm gruplarda, eritrosit içi glutatyon s-transferaz aktivite değerleri açısından tespit edilen farklılık istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p>0,05). Ultraviole duyarlılığı yüksek olan grupta tespit edilen glutatyon s-transferaz enziminin kişilerin ultravioleye olan hassasiyetlerinde bir rol oynayabileceği konusunda daha geniş bir çalışma grubunda ve kalıtsal glutatyon s-transferaz eksikliklerinin de tayini ile daha anlamlı sonuçlar alınabileceği fikrini vermektedir.


Melih Akyol, V. Kenan Çelik, Sedat Özçelik, Ahmet Aker. Glutatyon s-transferaz ve ultraviole ışıması. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(1): 38-40
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale