E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Cilt : 56 Sayı : 3 Yıl : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Asitretin’in over rezervi üzerine etkisi: Sıçanlarda deneysel bir çalışma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 24-27 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.37650

Asitretin’in over rezervi üzerine etkisi: Sıçanlarda deneysel bir çalışma

Münevver Güven1, Tolga Atakul2, Serkan Yaşar Çelik3, Mustafa Yılmaz4, Buket Demirci5
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Aydın
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Aydın
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Muğla
4Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın
5Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Birçok dermatolojik hastalıkta kullanılmakta olan asitretinin over rezervi üzerine etkisi ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, ratların over rezervi üzerine asitretinin olası etkilerini serum anti-Müllerian hormon (AMH) ve over folikül sayılarını değerlendirerek araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Otuz bir dişi Wistar albino sıçan rastgele olarak 3 gruba ayrıldı. Grup 1 (kontrol, n=11) 0 mg/kg/gün, (grup 2, n=10) 1 mg/ kg/gün, (grup 3, n=10) 5 mg/kg/gün dozlarında 4 hafta boyunca asitretin verildi. Her 3 gruptaki sıçanlar, 4 haftalık ilaçsız bir dönemi takiben sakrifiye edildi. Sıçanların kan örnekleri ve bilateral over dokuları alındı. Serum AMH değerleri ölçüldü ve histopatolojik olarak over foliküllerinin sayımı yapıldı.
Bulgular: AMH değerleri asitretin gruplarında (grup 2 ve grup 3), grup 1’e göre daha düşük bulundu. Ancak, AMH değerleri açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=0,338). Grup 3’ün primordial folikül, sekonder folikül, tersiyer folikül ve total folikül sayıları, grup 1 ve grup 2’ye göre istatistiksel olarak daha düşüktü. Grup 1’deki primer folikül sayısı hem grup 2’den hem de grup 3’den daha yüksekti ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Ayrıca, grup 2’nin sekonder folikül sayısının grup 1’den anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı.
Sonuç: Bu çalışma, over rezervinin asitretin tedavisinden etkilenebileceğini göstermektedir. Özellikle asitretin yüksek dozları over rezervinin azalmasına neden olabilir. Asitretinin over rezervi üzerindeki etkisini açıklığa kavuşturmak için daha fazla deneysel ve klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Asitretin, anti-Müllerian hormon, over rezervi

The effects of acitretin on ovarian reserve: An experimental study in rats

Münevver Güven1, Tolga Atakul2, Serkan Yaşar Çelik3, Mustafa Yılmaz4, Buket Demirci5
1Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Aydın, Turkey
2Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Aydın, Turkey
3Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Muğla, Turkey
4Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Aydın, Turkey
5Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology, Aydın, Turkey

Background and Design: Acitretin is widely used on many dermatological diseases. No adequate studies have evaluated its effects on ovarian reserve. Thus, this experimental study aimed to investigate the possible effects of acitretin on ovarian reserve by examining ovarian follicle counts and serum anti-Mullerian hormone (AMH) values.
Materials and Methods: This study randomly distributed 31 female Wistar albino rats into 3 groups including one control group (group 1) and two equal experimental groups. Acitretin was given at doses of 0 mg/kg/day (group 1, n=11), 1 mg/kg/day (group 2, n=10), and 5 mg/ kg/day (group 3, n=10) for 4 weeks. All the rats in three groups were kept drug-free for 4 weeks before being sacrificed. The blood samples and both ovarian tissues were obtained from the rats. Serum values of AMH were assessed and the number of ovarian follicles was counted by histopathological examination.
Results: The AMH levels were lower in both acitretin groups (groups 2 and 3) than group 1. However, no significant difference was found between the groups in terms of AMH values (p=0.338). Primordial, secondary, tertiary, and total follicle numbers in group 3 were statistically lower than that of groups 1 and 2. The number of primary follicles in group 1 was statistically higher than that of groups 2 and 3. Additionally, the number of secondary follicles in group 2 was statistically higher than that of group 1.
Conclusion: This study showed that ovarian reserve can be affected by acitretin treatment. Particularly, high doses of acitretin may reduce ovarian reserve. Further experimental and clinical studies are needed to clarify the effect of acitretin on ovarian reserve.

Keywords: Acitretin, anti-Mullerian hormone, ovarian reserve

Münevver Güven, Tolga Atakul, Serkan Yaşar Çelik, Mustafa Yılmaz, Buket Demirci. The effects of acitretin on ovarian reserve: An experimental study in rats. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 24-27

Sorumlu Yazar: Münevver Güven, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale