E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Cilt : 57 Sayı : 3 Yıl : 2023
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Akne vulgaris hastalarında oral izotretinoinin kullanımının iç kulak sistemi üzerine etkileri [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 17-23 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.73659

Akne vulgaris hastalarında oral izotretinoinin kullanımının iç kulak sistemi üzerine etkileri

Esra İnan Doğan1, Özlem Yağız Aghayarov2
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Sistemik izotretinoin (İSO), nodülokistik akne tedavisinde kullanılan en önemli tedavi ajanlarından biridir. Pek çok sistem üzerine birçok yan etkisi vardır, bunlardan biri nadiren bildirilen işitme sistemidir, ayrıca önceki çalışmalarda sistemik İSO ve işitme sistemi üzerine etkisi ile ilişkili olumlu ve olumsuz sonuçlar bildirilmiştir. Bu çalışmada sistemik İSO’nun işitme fonksiyonu üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 6 ay süreyle 0,8 mg/kg oral İSO ile tedavi edilen 53 akne vulgaris hastası (106 kulak) dahil edildi. Saf ses odyometrisi, konuşmayı ayırt etme testi (SD) ve bozulma ürünü otoakustik emisyon (DPOAE) değerleri sağ ve sol kulak için ayrı ayrı bakılarak ortalama değerleri alındı.
Bulgular: SD ve ortalama saf ses eşiklerinde (PTA) tedaviden önce, tedavinin 3. ayı ve tedaviden sonra 4. ay arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Ek olarak, tedavinin üçüncü ayındaki DPAOE değerleri, tedavi öncesi DPAOE değerleri ile kıyaslandığında 6.000, 8.000 ve 10.000 Hz frekanslarda istatistiksel olarak anlamlı bir amplitüd artışı görüldü ancak tedaviden sonraki 4. ay ile tedavi öncesi DPAOE değerleri arasında anlamlı bir fark saptanmadı.
Sonuç: Sonuçlarımız bize İSO tedavisinin koklear fonksiyonu ölçme açısından önemli bir parametre olan DPOAE değerleri üzerine geçici bir etki yaparken, SD ve PTA üzerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını göstermiştir. Sonuç olarak, İSO’nun işitme sistemi açısından güvenli ve iyi tolere edilebilen bir ajan olduğu görülmektedir. Bu nedenle, sistemik İSO’nun kalıcı ototoksik etkilerinin olmadığı ve hatta işitmeyi geçici olarak olumlu yönde etkilediği için klinisyenlerin şiddetli akne tedavisinde çok etkili olan bu ilacı işitme sistemi açısından güvenle kullanabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İzotretinoin, akne vulgaris, iç kulak

The effects of isotretinoin on the inner ear in patients with acne vulgaris

Esra İnan Doğan1, Özlem Yağız Aghayarov2
1Adıyaman University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Adıyaman, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Otolaryngology, İzmir, Turkey

Background and Design: Systemic isotretinoin (ISO) is one of the most important treatment agents that are used in nodulocystic acne treatment. It has many effects on many systems of the body. Previous studies reported positive and negative results related to systemic ISO and its effects on hearing. Thus, this study aimed to investigate the effects of systemic ISO on hearing functions.
Materials and Methods: This study included 53 patients with acne vulgaris (106 ears) that were treated with 0.8 mg/kg oral ISO for 6 months. Pure tone audiometry (PTA), speech discrimination test (SD), and distortion product otoacoustic emission (DPOAE) tests were performed.
Results: No significant differences were found in the mean SD and PTA threshold values between the pre-treatment period, after 3 months of treatment, and 4 months after the end of treatment. Statistically significant increases were detected in the amplitudes at 6,000, 8,000, and 10,000 Hz frequencies when DPAOE values in 3 months of treatment were compared with the pre-treatment DPAOE values; however, no significant differences were detected in the DPAOE values between the pre-treatment and 4 months after the end of treatment.
Conclusion: Systemic ISO increased DPOAE amplitudes during the treatment in patients with acne; however, these changes returned to pretreatment levels in 4 months after the end of treatment. Our results indicate that ISO treatment has temporary effects on DPOAE values, which is an important parameter in measuring the cochlear function. Therefore, ISO seems a safe and well-tolerated agent for the auditory system.

Keywords: Isotretinoin, acne vulgaris, inner ear

Esra İnan Doğan, Özlem Yağız Aghayarov. The effects of isotretinoin on the inner ear in patients with acne vulgaris. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 17-23

Sorumlu Yazar: Esra İnan Doğan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale