E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 57 Ek : 1 Yıl : 2024
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Tıp Fakültesi öğrencilerinin human papillomavirüs enfeksiyonları, ilişkili kanserler ve human papillomavirüs aşıları ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumlarının değerlendirilmesi [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(1): 9-15 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.31899

Tıp Fakültesi öğrencilerinin human papillomavirüs enfeksiyonları, ilişkili kanserler ve human papillomavirüs aşıları ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumlarının değerlendirilmesi

Zührenur Yağan, Aysun Aldanmaz, Tahir Ertuğrul, Zeynep Beyza Tolan, Adnan Menderes Bilgiç, Aslı Bilgiç
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji ve Venereoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Human papillomavirüs (HPV) deri ve mukozal yüzeyleri enfekte eden zarfsız bir DNA virüsüdür ve dünyada en sık görülen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biridir. HPV enfeksiyonları, ilişkili kanserler ve bağışıklama konusunda hekimlerin bilgi sahibi olması halk sağlığının korunmasında en önemli adımlardan biridir. Bu çalışma ile tıp fakültesi öğrencilerinin HPV enfeksiyonları, ilişkili kanserler ve HPV aşıları hakkındaki bilgi düzeylerinin saptanması ve ilişkili değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu araştırmanın evrenini tıp fakültesi 1.-5. sınıflarda öğrenim gören tüm öğrenciler oluşturdu. Araştırma verileri, iki bölümden oluşan toplam 37 soruluk anket formu ile toplandı. Anket formları 1.-5. sınıf tıp fakültesi öğrencileri tarafından gönüllülük esasına dayanarak dolduruldu. Veriler SPSS 18,0 paket programıyla analiz edildi.
Bulgular: Çalışmaya 250 tıp öğrencisi katılmış olup, %52,4’ünü (n=131) erkekler oluşturuyordu. Öğrencilerin %95,6’sı (n=239) HPV enfeksiyonundan haberdar olduğunu ifade ederken, sadece %39,2’si bu konuda yeterli bilgisi olduğunu düşünüyordu. HPV enfeksiyon ve aşıları hakkında bilgi edinilen en önemli kaynakları dersler ve internet oluşturuyordu. Öğrencilerin sadece %3,6’sı (n=9) HPV aşısı olmuştu. HPV aşısı olmama nedenleri arasında en önemli neden toplam %58 ile daha önce HPV aşısını duymama veya yaptıran birini tanımama oluştururken, diğer önemli neden ekonomik sebeplerdi. Öğrencilerin %80’e yakını HPV aşısının rutin aşı takvimine girmesi gerektiğini düşünüyordu. Aşı takviminde ücretsiz aşı sağlandığı durumda öğrencilerin %60’a yakını HPV aşısı yaptıracağını ifade ederken, HPV aşısının yaygınlaşmasının önündeki en önemli neden (%45; n=111) olarak yeterli bilgiye sahip olunmaması gösterilmişti.
Sonuç: Çalışmamız sonucunda tıp fakültesi öğrencilerinin HPV enfeksiyonu ve aşıları ile ilgili bilgi düzeylerinin çok yeterli olmadığı ve aşı yaptırma oranının da düşük olduğu ortaya konuldu. Sonuçlarımız HPV ile ilişkili olarak tıp eğitimi, sosyal güvence ve geri ödeme gibi konularda çekirdek eğitim müfredatında ve ulusal sağlık politikalarında bazı düzenlemeler gerektirdiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Human papillomavirüs, HPV enfeksiyonları, HPV ilişkili kanserler, HPV aşıları, tıp fakültesi, öğrenci

Evaluation of knowledge and attitudes of the faculty of medicine students about human papillomavirus infections, related cancers, and human papillomavirus vaccines

Zührenur Yağan, Aysun Aldanmaz, Tahir Ertuğrul, Zeynep Beyza Tolan, Adnan Menderes Bilgiç, Aslı Bilgiç
Akdeniz University Faculty of Medicine, Department Dermatology and Venereology, Antalya, Türkiye

Background and Design: The human papillomavirus (HPV) is a non-enveloped DNA virus infecting skin and mucosal surfaces and causes one of the most common sexually transmitted infections worldwide. Thus, physicians must know about HPV infections, associated cancers, and immunization for public health. This study aimed to determine the knowledge of medical faculty students about HPV infections, related cancers, and vaccines and examine related variables.
Materials and Methods: This descriptive study included all students in the first to fifth grades of the faculty of medicine. Data were collected with a two-part questionnaire consisting of 37 questions. Questionnaires were filled voluntarily. Data were analyzed with SPSS version 18.0. Results: The study included 250 medical students, and 52.4% (n=131) were men. While 95.6% (n=239) stated that they were aware of HPV, only 39.2% thought that they had sufficient knowledge. The most important sources of information were lectures and the Internet. Only 3.6% (n=9) of the students had been vaccinated against HPV. The most important reason (58%) for not being vaccinated was not having heard of the HPV vaccine before or not knowing someone who had it, and the other important reason was economics. Nearly 80% of the students thought that HPV vaccines should be included in routine vaccination. While 60% of the students stated that they would get an HPV vaccine if a free vaccine is provided, the lack of sufficient information was cited as the most important reason (45%) against the widespread use. Conclusion: The knowledge of medical school students about HPV infection and vaccines was not very sufficient, and the vaccination rate was low. Our results suggest that HPV-related courses in medical education and reimbursement of vaccines by health authorities require some adjustments in the core education curriculum and national health policies.

Keywords: Human papillomavirus, HPV infections, HPV-related cancers, HPV vaccines, faculty of medicine, students

Zührenur Yağan, Aysun Aldanmaz, Tahir Ertuğrul, Zeynep Beyza Tolan, Adnan Menderes Bilgiç, Aslı Bilgiç. Evaluation of knowledge and attitudes of the faculty of medicine students about human papillomavirus infections, related cancers, and human papillomavirus vaccines. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(1): 9-15

Sorumlu Yazar: Aslı Bilgiç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale