E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 57 Ek : 1 Yıl : 2024
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Koronavirüs hastalığı-2019 pandemisinin rozase hastalarının takip ve tedavi süreçlerine etkisi [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(1): 1-5 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.32020

Koronavirüs hastalığı-2019 pandemisinin rozase hastalarının takip ve tedavi süreçlerine etkisi

Murat Durak, Özgür Gündüz
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Kırıkkale

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de bir üniversite hastanesinin Deri ve Zührevi Hastalıklar polikliniğine başvuran rozase hastalarının takip ve tedavi süreçlerinin, koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemi döneminde alınan tedbirler ve korunma önlemlerinden nasıl etkilendiğinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: COVID-19 pandemisi öncesi ve pandemi döneminde hastaların yaş ve cinsiyet özellikleri, başvuru sayıları, reçete edilen topikal ve sistemik tedaviler ile kutu bazında toplam tedavi miktarları, çoğul başvurularda takip aralığı süresi, Göz Hastalıkları Bölümü'ne başvuru sayıları kaydedilmiştir.
Bulgular: COVID-19 pandemisi döneminde Deri ve Zührevi Hastalıklar polikliniğine başvuran rozase hastalarının COVID-19 pandemisi öncesine göre yaş ve cinsiyet dağılımları değişmezken toplam hasta sayısı azalmıştır. Ancak pandemi döneminde hastalara reçete edilen toplam ilaç sayısı ve sistemik ilaç sayısı oransal olarak artmıştır. Ayrıca takiplerine devam eden hasta oranı ve bu hastalar arasında sistemik ilaç kullanımının arttığı görülmüştür.
Sonuç: Hastaların başvuru sayılarının azaldığı ve sistemik tedavilere ihtiyaç duyan hastaların başvuru oranlarının arttığı saptandı. COVID-19 pandemisi ve doğal afetler gibi hastalık takibi için polikliniğe başvuruların zorlaştığı dönemlerde rozase ve benzeri kronik takip gerektiren dermatozların teledermatoloji yöntemi ile değerlendirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, dermatoloji başvurusu, rozase

Effect of the coronavirus disease-2019 pandemic on the follow-up and treatment of patients with rosacea

Murat Durak, Özgür Gündüz
Kırıkkale University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Türkiye

Background and Design: This study aimed to investigate the effects of the precautions and preventive measures implemented during the coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic on the follow-up and treatment processes of patients with rosacea who applied to the Skin and Venereal Diseases outpatient clinic of a university hospital in Türkiye.
Materials and Methods: Age, sex, number of hospital admissions, prescribed topical and systemic treatments, total amount of treatment on a box basis, follow-up interval in multiple applications, and number of applications to the Ophthalmology Department were recorded before and during the COVID-19 pandemic.
Results: No difference was found in the age and sex distributions of patients with rosacea who applied to the Skin and Venereal Diseases outpatient clinic during the COVID-19 pandemic compared with that before the pandemic. However, the total number of patients decreased. Furthermore, the total number of drugs prescribed to patients and the number of systemic drugs increased proportionally during the COVID-19 pandemic. In addition, the ratio of patients who continued their follow-up and the use of systemic drugs among these patients increased.
Conclusion: In this study, the number of admissions decreased and the rate of patients who needed systemic treatment increased. Rosacea and similar dermatoses that required long-term follow-up could be evaluated via teledermatology during periods when application to outpatient clinics for follow-up becomes difficult such as during pandemics and natural disasters.

Keywords: COVID-19, pandemic, dermatology application, rosacea

Murat Durak, Özgür Gündüz. Effect of the coronavirus disease-2019 pandemic on the follow-up and treatment of patients with rosacea. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Murat Durak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale