E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 56 Ek : 1 Yıl : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Primer kutanöz lenfomalar ve Koronavirüs hastalığı-2019: Pandemide primer kutanöz lenfoma yönetiminin gözden geçirilmesi [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 1-6 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.47817

Primer kutanöz lenfomalar ve Koronavirüs hastalığı-2019: Pandemide primer kutanöz lenfoma yönetiminin gözden geçirilmesi

Sinem Örnek1, Aslı Bilgiç2, Serkan Yazici3, Dilek Bayramgürler4, Hatice Şanlı5, Nahide Onsun6
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
6Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19), solunum yolu enfeksiyonunun ciddi bir nedenidir ve şiddetli seyri, maligniteler ve immünosüpresif tedaviler gibi bazı risk faktörleriyle ilişkilendirilmiştir. Primer kutanöz lenfomalar (PKL), sağkalım oranlarına göre indolent ve agresif tipler olarak sınıflandırılan heterojen bir immün sistem neoplazmaları grubudur. PKL’lerin tedavisi, deriye yönelik tedavilerden sistemik tedavilere kadar uzanır ve bunların bazılarının immünosüpresif etkileri vardır. COVID-19 salgını sırasında, PKL’li hastalar olası COVID-19 komplikasyonlarından korunmalı, tedaviye bağlı riskler de dikkate alınarak hastalığı kontrol altına almak için optimal tedavi sağlanmalıdır. Bu bağlamda, COVID-19 pandemisi sırasında PKL yönetimi ile ilgili önerileri literatür ışığında gözden geçirdik. Topikal tedaviler genellikle düşük riskli tedaviler olarak düşünülebilir ve kesintisiz olarak devam ettirilebilir. Fototerapi, deri radyoterapisi ve total deri elektron ışınlaması tedavileri, hastane ziyareti gerektirdiği için COVID-19’a maruz kalma riskini artırır. İnterferonlar, sistemik retinoidler, metotreksat ve sistemik kortikosteroidler gibi orta riskli tedaviler dikkatle kullanılabilir. COVID-19 ile ilişkili komorbiditeye sahip ileri evre hastalar ve daha önce immünosüpresif tedavi almış hastalar dikkatlice değerlendirilmelidir. Yüksek riskli olduğu düşünülen biyolojik ajanlar ve sistemik kemoterapötikler gerektiğinde geciktirilmemelidir. Bununla birlikte, hastalık stabil ise, tedaviler arasındaki aralıkların uzatılması veya alternatif tedavilere geçiş tercih edilebilir. En önemlisi, PKL’li tüm hastaların pandemi devam ettiği sürece genel koruma önlemlerine uyması sağlanmalıdır

Anahtar Kelimeler: Primer kutanöz lenfoma, COVID-19, tedavi

Primary cutaneous lymphomas and Coronavirus disease-2019: A critical overview of primary cutaneous lymphoma management in pandemic

Sinem Örnek1, Aslı Bilgiç2, Serkan Yazici3, Dilek Bayramgürler4, Hatice Şanlı5, Nahide Onsun6
1University of Health Sciences Turkey, Dışkapı Yıldırım Beyazit Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey
2Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Antalya, Turkey
3Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Bursa, Turkey
4Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Kocaeli, Turkey
5Ankara University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey
6Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey

Coronavirus disease-2019 (COVID-19) is a serious cause of respiratory tract infection, and its severe course has been associated with some risk factors, including malignancies and immunosuppressive treatments. Primary cutaneous lymphomas (PCL) are a heterogeneous group of immune system neoplasms, which are subclassified as indolent and aggressive types according to their survival rates. PCL treatment ranges from skin-based therapies to systemic treatments, of which immunosuppressive effects occur in some. During the COVID-19 pandemic, patients with PCL should be protected from possible COVID-19 complications, and the optimal treatment should be provided to control the disease taking into account the treatment-related risks. Therefore, recommendations about the management of patients with PCL during the COVID-19 pandemic were overviewed in light of the literature. Topical treatments can generally be considered low-risk therapies and can be continued without interruption. Phototherapy, skin radiotherapy, and total skin electron beam therapy increase the risk of COVID-19 exposure due to hospital visits. Moderate-risk therapies like interferons, systemic retinoids, methotrexate, and systemic corticosteroids might be used with caution. Advanced-stage patients with COVID-19 related comorbidity and who previously received immunosuppressive therapy should be carefully evaluated. Biological agents and systemic chemotherapeutics, which are considered high-risk, should not be delayed when needed. However, increasing intervals between treatments or switching to alternative therapies may be preferable in stable diseases. Most importantly, all patients with PCL should be ensured to comply with general protection measures as long as the pandemic continues.

Keywords: Primary cutaneous lymphoma, COVID-19, management

Sinem Örnek, Aslı Bilgiç, Serkan Yazici, Dilek Bayramgürler, Hatice Şanlı, Nahide Onsun. Primary cutaneous lymphomas and Coronavirus disease-2019: A critical overview of primary cutaneous lymphoma management in pandemic. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Sinem Örnek, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale