E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 56 Ek : 1 Yıl : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Serum ürik asit, C-reaktif protein ve nötrofil/lenfosit oranının psoriazis ile ilişkisi: Bir olgu kontrol çalışması [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 28-33 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.69797

Serum ürik asit, C-reaktif protein ve nötrofil/lenfosit oranının psoriazis ile ilişkisi: Bir olgu kontrol çalışması

Swayamsidda Mishra1, Manjunath Kadnur2, Shishira R Jartarkar2, Hanumanthayya Keloji3, Ritu Agarwal4, Spoorthy Babu2
1Vaccicare Kliniği, Dermatoloji Anabilim Dalı, Cuttack, Hindistan
2Vydehi Tıp Bilimleri Enstitüsü ve Araştırma Merkezi, Dermatoloji, Venereoloji ve Lepra Anabilim Dalı, Bangalore, Hindistan
3Sri Devaraj Urs Tıp Fakültesi, Dermatoloji, Venereoloji ve Lepra Anabilim Dalı, Kolar, Hindistan
4Kaya Skin Kliniği, Dermatoloji Anabilim Dalı, Mumbai, Hindistan

Amaç: Psoriazisli hastaların periferik kan örneklerinde yararlı biyobelirteçler bulmak amacıyla çok sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen, psoriazise özgü olabilecek basit ve klinik olarak yararlı bir biyobelirteç tanımlanmamıştır. Hedefler: 1) Psoriazisli hastalar ve kontroller arasında serum ürik asit (SÜA), C-reaktif protein (CRP) ve nötrofil/lenfosit oranını (NLO) belirlemek, 2) psoriazisi olan hastalarda SÜA seviyeleri, CRP, nötrofil/lenfosit oranı ve psoriazis alan şiddet indeksi (PAŞİ) ile hesaplanan hastalık şiddeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Hastane bazlı bir olgu kontrol çalışmasına, hastanemizin dermatoloji polikliniğine başvuran, klinik olarak teşhis edilmiş 45 psoriazis olgusu, 45 yaş ve cinsiyet uyumlu kontrol dahil edilmiştir. Tam öykü, genel, sistemik ve kutanöz muayeneleri yapıldıktan sonra tüm olgularda tam kan sayımı (NLO), CRP ve SÜA incelemeleri yapılmıştır.
Bulgular: Psoriazis olguları arasında ortalama SÜA düzeyi kontrollere göre anlamlı derecede yüksekti (p<0,01). Ancak CRP düzeyleri ve NLO arasında fark gözlenmedi (p>0,05). Psoriazisli hastalarda SÜA ve NLO ile, PAŞİ skoru ile belirlenen hastalık şiddeti arasında anlamlı bir korelasyon gözlendi. Çok değişkenli analizde, sadece SÜA’nın, psoriazis şiddeti ile bağımsız olarak bir ilişki gösterdiği belirlendi (p<0,05).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, yalnızca SÜA’nın bağımsız olarak psoriazis şiddeti ile ilişkili olduğunu gösterdi. CRP seviyeleri ile NLO ve hastalık şiddeti arasında hiçbir ilişki gözlenmedi, hastalık ve kontrol grupları arasında da herhangi bir fark kaydedilmedi.

Anahtar Kelimeler: C-reaktif protein, nötrofil-lenfosit oranı, psoriazis, serum ürik asit

Correlation between serum uric acid, C-reactive protein, and neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with psoriasis: A case-control study

Swayamsidda Mishra1, Manjunath Kadnur2, Shishira R Jartarkar2, Hanumanthayya Keloji3, Ritu Agarwal4, Spoorthy Babu2
1Vaccicare Clinic, Department of Dermatology, Cuttack, India
2Vydehi Institute of Medical Sciences and Research Center, Department of Dermatology, Venereology and Leprosy, Bangalore, India
3Sri Devaraj Urs Medical College, Department of Dermatology, Venereology and Leprosy, Kolar, India
4Kaya Skin Clinic, Department of Dermatology, Mumbai, India

Background and Design: Although multiple investigations have been conducted to identify important serum biomarkers in patients with psoriasis, no simple, useful biomarker that could be specific for psoriasis has been identified. Objectives: 1) To determine the levels of serum uric acid (SUA), C-reactive protein (CRP), and neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) among individuals with psoriasis and controls, 2) to assess the correlation of SUA and CRP levels and NLR with disease severity calculated through the psoriasis area severity index (PASI) in patients with psoriasis.
Materials and Methods: A hospital-based, case-control study included 45 patients clinically diagnosed with psoriasis and 45 age- and sexmatched controls attending the outpatient dermatology clinic of our hospital. After a complete history was taken, and general, systemic, and cutaneous examinations were performed, all the cases were subjected to the following investigations: Complete blood count (NLR), CRP, and SUA.
Results: Mean SUA level was significantly higher in the patients with psoriasis compared to the controls (p<0.01). However, no difference in CRP levels and NLR was observed (p>0.05). A significant correlation of SUA level and NLR was found with disease severity in the patients with psoriasis as determined by the PASI. In multivariate analysis, only SUA was found to be independently associated with psoriasis severity (p<0.05).
Conclusion: The results showed that only SUA to be independently associated with psoriasis severity. No association was found between CRP levels and NLR and disease severity, as well as no difference between the disease and controls groups.

Keywords: C-reactive protein, neutrophil-to-lymphocyte ratio, psoriasis, serum uric acid

Swayamsidda Mishra, Manjunath Kadnur, Shishira R Jartarkar, Hanumanthayya Keloji, Ritu Agarwal, Spoorthy Babu. Correlation between serum uric acid, C-reactive protein, and neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with psoriasis: A case-control study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 28-33

Sorumlu Yazar: Shishira R Jartarkar, India
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale