E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 55 Ek : 4 Yıl : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Hidradenitis süpürativada ortalama trombosit hacmi ve trombosit sayısının değerlendirilmesi [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 189-192 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.95680

Hidradenitis süpürativada ortalama trombosit hacmi ve trombosit sayısının değerlendirilmesi

Alkım Ünal
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Hidradenitis süpürativa (HS), apokrin bezlerin kronik, inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Ortalama trombosit hacminin (MPV) birçok inflamatuvar hastalık için risk faktörü olduğu ve inflamatuvar yanıtın belirteci olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, HS tanılı hastalarda MPV ve trombosit sayısı parametrelerini değerlendirmek ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Eylül 2014 ve Ekim 2019 tarihleri arasında kliniğimizde izlenen 97 HS tanılı hasta ile 78 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Hastaların MPV ve trombosit sayısı parametreleri retrospektif olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Değişkenler, hasta ve kontrol grubuna göre karşılaştırıldığında MPV değeri, hasta grubunda 10,17±0,94 iken sağlıklı kontrollerde 9,53±0,63 olarak saptandı. İki grup arasında anlamlı fark bulundu (p<0,05). Trombosit değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: MPV düzeyleri HS tanılı hastalarda sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksekti. Buna dayanarak MPV değerinin bu hasta grubunda da bir inflamatuvar belirteç olarak kullanılabilir olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hidradenitis süpürativa, ortalama trombosit hacmi, inflamatuvar belirteçler, trombosit parametreleri, sistemik inflamasyon

Evaluation of mean platelet volume and platelet count in patients with hidradenitis suppurativa

Alkım Ünal
Medipol University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey

Background and Design: Hidradenitis suppurativa (HS) is a chronic inflammatory condition of the apocrine glands. The mean platelet volume (MPV) is a risk factor for many inflammatory diseases and can be used as a marker of inflammatory response. This study aimed to evaluate the MPV and platelet count in patients with HS and compare them with those of healthy controls.
Materials and Methods: Between September 2014 and October 2019, 97 patients diagnosed with HS and 78 healthy controls were included. Their MPVs and platelet counts were compared retrospectively.
Results: The MPV was 10.17±0.94 in the patient group and 9.53±0.63 in the control group, with the difference being significant (p<0.05). No significant difference was noted between the groups in terms of platelet values.
Conclusion: The MPV was significantly higher in patients with HS than in healthy controls. Based on this finding, the MPV may be used as an inflammatory marker in this patient group.

Keywords: Hidradenitis suppurativa, mean platelet volume, inflammatory markers, platelet parameters, systemic inflammation

Alkım Ünal. Evaluation of mean platelet volume and platelet count in patients with hidradenitis suppurativa. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 189-192

Sorumlu Yazar: Alkım Ünal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale